MŠMT VÝZVA MŮJ KLUB 2020! Podání do 18. listopadu 2019!

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). 

Systém je již aktivován!! Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019!

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM V PROGRAMU MŠMT MŮJ KLUB 2020?

 • výzva je zaměřena na sportovní aktivity dětí a mládeže do 23 let
 • dotaci lze využít také na krytí nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (max. 50 %)
 • oprávněnými žadateli jsou sportovní organizace = TJ/SK (spolky, pobočné spolky):
  • jejichž hlavním předmětem činnosti je sport
  • které činnost v oblasti sportu vykonávají min. po dobu 2 let
  • evidují min. 12 dětí, které cvičí min. 1x týdně a jejichž členské příspěvky činí min. 100 Kč/osoba/rok
 • vyúčtování a finanční vypořádání je nutné provést nejpozději do 15. února 2021

CO JE V PROGRAMU MŠMT MŮJ KLUB V ROCE 2020 NOVÉHO?

 • v obecných zásadách byl rozšířen odstavec s definicí osob, kterým nelze poskytnout dotaci – kromě osob, které porušily pravidla boje proti dopingu, to jsou také osoby, které v uplynulých 3 letech opakovaně nebo závažným způsobem porušily podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu
 • případné avizo o vratce finančních prostředků musí příjemce dotace zaslat pouze v elektronické podobě (dříve bylo možné zaslání aviza také v listinné podobě)
 • u odměn a mezd trenérů, členů realizačního týmu a podpůrných pracovníků byl kromě limitu 50 tis. Kč/osoba/měsíc zaveden limit 300 Kč/hod.
 • jmenný seznam členů a rozpočet jsou nově v jednom XLSX souboru – údaje je nutné vyplnit do předepsané přílohy

 • Součástí žádosti, kterou žadatel vyplní přímo do žádosti v elektronickém systému je mimo jiné i příloh Projekt, obsahující popis aktivit, činností, které budou dle předpokladu žadatele hrazeny z dotace, v rozsahu max. 2 normostrany (standardizovaná strana textu o rozsahu 1800 znaků, včetně mezer) - připravte si text předem např. ve wordu, kde lze ověřit počet znaků na kartě "Revize" pod odkazem "Počet slov" (do žádosti pouze překlopíte).

 

K ŽÁDOSTI ŽADATEL PŘILOŽÍ TYTO POVINNÉ PŘÍLOHY:

 • potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele, kopii smlouvy o bankovním účtu nebo výpisu z bankovního účtu spolku (žadatele) ve formátu PDF;
 • jmenný seznam členů žadatele k 30.9. 2019, obsahující jméno, příjmení, rok narození a kategorie dle odst. 11.5 Výzvy a předpokládaný rozpočet - údaje je nutné vyplnit do předepsané přílohy č.1 ve formátu XLSX!
 • Tyto povinné přílohy žadatel nahraje pouze do elektronického systému IS-SPORT (nejpozději do 18. listopadu 2019).

         Příloha č.1 Obsahující jmený seznam členů a rozpočet:

 • obsahuje vzorce a propojené buňky – hlídá limity, upozorňuje na chyby (neupozorňuje však na duplicity – pokud v seznamech uvedete 2x dítě stejného jména, příjmení a ročníku narození, bude ho program počítat jako 2 různé děti)
 • nejdříve je potřeba vyplnit seznam dětí (zvlášť kategorii 1 a 2 – tedy seznam dětí cvičících min. 1x týdně a zvlášť kategorii 3 – tedy seznam dětí cvičících minimálně 2x týdně a účastnících se alespoň 6 soutěží/turnajů/závodů za posledních 12 měsíců)
 • pokud jsou vyplněny všechny tři povinné údaje – jméno, příjmení a rok narození – je automaticky doplněna kategorie
 • z jmenného seznamu se automaticky přenesenou počty dětí do kalkulačky, která spočítá maximální výši dotace
 • je potřeba doplnit výši vybraných členských příspěvků – pozor program nehlídá, zda je splněna podmínka min. 12 sportujících dětí v TJ/SK
 • maximální výše dotace je přenesena do tabulky rozpočtu (na druhém listu), kde je potřeba doplnit požadovanou výši dotace (požadavek může být nižší nebo roven maximální výši dotace vypočtené kalkulačkou)
 • dále je potřeba doplnit výdaje tak, aby byl rozpočet vyrovnaný (příjmy = výdaje)

 

 • Po kompletaci a uložení žádosti v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz žadatel vygeneruje žádost a podá ji způsobem stanoveným. 
 • Žádost musí být podána výhradně na formuláři vygenerovaném v systému IS-SPORT! 

Žádost lze podat jedním z následujících způsobů:

 • v listinné podobě osobně na podatelnu ministerstva na adrese: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, a to v pracovní dny v úředních hodinách;

nebo

 • v listinné podobě poštou na adresu uvedenou výše;

nebo

 • v elektronické pdobě do datové schránky ministerstva (ID: vidaawt)

Žádost podaná v listinné podobě musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele! 

Obálka nebo datová zpráva se žádostí musí být označena slovy ,,Žádost - MŮJ KLUB 2020".

S ohledem na další technické zpracování musí být všechny části listinné podoby žádosti jednoduše sešité (ne volné listy nebo kroužková vazba). 

Více informací nalezente zde.

Čerpáno z: http://www.ptupraha.cz/

 

Soubory ke stažení:

Výzva:
Výzva MŮJ KLUB 2020.pdf

 

Příloha Výzvy (závazný vzor):
MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Jmenný seznam a rozpočet.xlsx

 

 

 

Vyhledávání

Novinky

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností v oblasti sportu 2022

Město Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckou unií sportu připravilo druhé společné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností města Hradec…

více »

Přehled podpory zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní aktivity

Přinášíme vám informace o jedné z možných podpor vašim svěřencům, respektive jejich rodičům. Podporou mohou být příspěvky zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní…

více »

Zpravodaj ČUS č. 2/2023

Druhé vydání Zpravodaje České unie sportu v roce 2023 je již dostupné v online podobě. 

více »

KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého…

více »

Projekt Darujeme kroužky dětem

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.…

více »

Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. …

více »
všechny novinky

Menu