Provoz a údržba 2022

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2022 dotace z Národní sportovní agentury.

Program MŮJ KLUB 2022                          40 SK/TJ                         8,506.850,-    Kč

Program MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo              4 SK/TJ                            800.100,-    Kč

Program PROVOZ A ÚDRŽBA 2022          26 SK/TJ                        3,486.790,80  Kč   


Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022.

Informace přímo u dané Výzvy: PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

Závazné pokyny a Formulář vyúčtování a vypořádání je v příloze e-mailu.

Příjemce dotace při vyúčtování nepředkládá tzv. prvotní účetní doklady, jako například doklady o provedení úhrad jednotlivých nákladů – výpisy z účtu/výdajové pokladní doklady, dále dohody o provedení práce, faktury, smlouvy. Nicméně je nutné, aby byly druhy nákladů průkazně popsány v komentáři závěrečné zprávy k vyúčtování. Prvotní doklady musí být příjemce dotace schopen doložit při veřejnosprávní kontrole hospodaření státní dotace.

Vyúčtování se podává pomocí datové schránky!

POZOR:  Excelová příloha s vyúčtováním a vypořádáním se ROVNĚŽ nahraje přímo do systému, ve kterém je Výzva administrována – www.dotacesport.cz  

Pokyny a formuláře pro vyúčtování naleznete ZDE : Vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 | Česká unie sportu (cushk.cz)


Národní sportovní agentura ve zrychleném režimu dokončila během 4 týdnů administraci všech 2400 žádostí v dotační výzvě Provoz a údržba, což znamená, že ještě do konce roku získají sportoviště po celé České republice potřebnou dotaci na pomoc s úhradou cen energií.

Zdržení při schválení financí Národní sportovní agentuře na výzvu Provoz a údržba způsobilo prezidentské veto novely zákona o státním rozpočtu, díky kterému mohla NSA začít s administrací až na úplném konci listopadu. „Běžná doba na administraci 2400 žádostí jsou tři měsíce, my jsme měli 20 dní. Byl to můj první slib, který jsem dal na úvodní tiskové konferenci s panem premiérem a chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům za skvěle odvedenou práci, díky které nezůstanou sportoviště v Česku bez finanční pomoci,“ uvedl předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Zákon totiž požaduje, aby byly veškeré finance poslány žadatelům do konce kalendářního roku.

Rozděleno pro letošní rok bude ve výzvě 385 milionů korun s tím, že pro příští rok by mělo dojít k navýšení na 450 milionů. „Výzvu se podařilo vyplatit v rekordně krátkém čase hlavně díky tomu, že jsme přesunuli na administraci výzvy všechny dotační odborníky, kteří celý prosinec pracovali mnohdy do nočních hodin, a to i o víkendech,“ vysvětluje 1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

V rámci dotační výzvy „Provoz a údržba“ mohou sportoviště využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky.

Zároveň se podařilo vyplatit i objemově menší dotační výzvy Můj klub – 2. kolo a Podpora para sportu. „Považuji za velmi pozitivní, že se podaří vyplatit všechny provozní rozpočtové prostředky příjemcům ještě v letošním roce. Na druhou stranu udělám vše pro to, aby v příštím roce proběhla administrace výzev na rok 2024 mnohem dříve než v prosinci,“ zakončuje předseda NSA Ondřej Šebek.

 


Národní sportovní agentura vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba 2022.

V souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy a výše uvedeného NSA ke dni 13. 12. 2022 rozhodla takto:

stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,60.


"Dne 15. 12. začne Národní sportovní agentura žadatelům ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022 rozesílat do datové schránky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bez potvrzení doručení tohoto dokumentu není možné provést vyplacení finančních prostředků. Ze strany žadatelů není k tomuto nutné nic zasílat, NSA se o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace dozví automaticky po přihlášení žadatele do datové schránky.

NSA tak vyzývá všechny žadatele ve výše uvedené Výzvě, aby v následujících dnech sledovali stav své žádosti na www.dotacesport.cz, datovou schránku a kontaktní email, na kterém vás budeme o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace informovat."

 

Zdroj: https://agenturasport.cz/informace-pro-zadatele-ve-vyzve-13-2022-provoz-a-udrzba-2022/

 

 


Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) vyhlásila dne 28. 7. 2022 Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022 (dále jen „Výzva“). NSA v bodě 13.3. této Výzvy stanovila podmínky pro stanovení (výpočet) poměrového koeficientu (poměru), na základě kterého si vyhradila právo snížit výši dotace každé žádosti podané v této Výzvě. Poměr, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí.

 

Stanovení poměru: Součet celkové výše dotací všech žádostí podaných ve lhůtě dle bodu 5.3. překročil disponibilní alokaci Výzvy.

Součet celková výše dotací všech žádosti:          802 390 184 Kč

Disponibilní alokace činí:                                          385 000 000 Kč

 

V souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy a výše uvedeného NSA ke dni 5. 9. 2022 rozhodla takto:

 

stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,50.

 

Poměr bude zpřesněn po zahájení administrace jednotlivých žádostí.

 

 


Po schválení navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 vypsala NSA dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“, která pomůže sportovním klubům po celé České republice s náklady na provoz sportovišť, zejména se zvyšujícími se cenami energií. Alokace této dotační výzvy je 385 milionů korun.

Cílem vypsané výzvy je co nejdříve dostat finance do krizí zmítaných sportovních klubů. „Po celou dobu, co jsme vyjednávali o navýšení rozpočtu jsme tvrdili, že máme vše připraveno a můžeme ihned vypisovat. To jsme dnes potvrdili, když jsme vypsali výzvu do týdne od schválení. Sportovní kluby jsou v největší krizi za 30 let a musíme k nim dostat peníze v co nejrychlejším čase,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

V rámci dotační výzvy „Provoz a údržba“ mohou sportoviště využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky. 

Výzva byla vyhlášená 28. července s tím, že zahájení příjmu žádostí je 1. srpna 2022. Žadatelé mohou podávat žádosti do 31. srpna „Vzhledem ke špatné finanční situaci sportovišť očekáváme veliký zájem ze strany žadatelů, což bude veliký nápor na administrativu. Přizpůsobujeme tomu vnitřní fungování Agentury tak, abychom byli schopni zpracovat žádosti co nejrychleji, jsme ale rádi, že můžeme tuto výzvu vypsat a sportovištím pomoci,“ uvádí 1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

 

Žádost můžete podat prostřednictvím Rejstříku sportu od 1. 8. 2022 od 12:00

 

 

POZOR: 

11.6. Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz  a vyplněný elektronický formulář žádosti na této internetové adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána. Žadatel dále vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky poskytovatele. Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.

11.7. Žádost může jménem žadatele podat též zmocněnec ze své datové schránky nejpozději ve lhůtě dle bodu 5.3. V takovém případě musí být k žádosti přiložena písemná plná moc. Žadatele může zastupovat pouze jeden zmocněnec.

 

Vyhledávání

Novinky

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 4/2024

více »

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2023

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2023 dotace z Národní sportovní agentury.

více »

NSA stanovila poměr snížení výše dotace MŮJ KLUB 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024. 

více »

Sportovec roku 2023 okresu Náchod

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »

Erasmus+

Program Erasmus+ se stává rok od roku populárnějším a zajímavějším nástrojem a zdrojem financí pro rozvoj sportovních organizací v Evropě.

více »
všechny novinky

Menu