Rejstřík sportu NSA

 

Rejstřík sportu 

Nevíte si rady? Zde naleznete odpověď na nejčastější dotazy.

V současné době není možné z kapacitních důvodů a s ohledem na množství dotazů zajistit odpověď Národní sdportovní agentury na Vaše dotazy obratem. Proto doporučujeme postupovat podle detailního manuálu, který Vás provede základními procesy „Manuál zde“.

Národní sportovní agentura spravuje Rejstřík sportu v souladu se zákonem 115/2001Sb. o podpoře sportu.

Národní sportovní agentura připravila pro sportovní organizace uživatelsky přívětivější rozhraní, které se po technické odstávce otevřelo 16.řijna v 0:00.

Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo. Společně s převodem Rejstříku sportu do nového uživatelského rozhraní budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních, všichni uživatelé budou moci navázat na předchozí zápisy v zcela totožném rozsahu, jako před technickou odstávkou. Po spuštění nového uživatelského rozhraní Rejstříku sportu bude v rámci pilotního provozu vyhodnocováno využívání jednotlivých funkcionalit.

Nové rozhraní Rejstříku sportu nabídne propojení s žádostí do výzvy MŮJ KLUB 2021.

 

 


Zásadní pro podání žádosti Můj Klub 2021 bude Rejstřík sportu NSA (www.rejstriksportu.cz ).

 

SK/TJ, které budou žádat v rámci výzvy Můj Klub 2021, doporučujeme tento postup:

 1. Provést registraci do Rejstříku sportu NSA (pokud už tak neučinily) i se zasláním vygenerovaného dokumentu na NSA (bez tohoto kroku nebude NSA data migrovat do „nové“ podoby Rejstříku). 

  Po přihlášení si v části SPORTOVNÍ ORGANIZACE zkontrolujte, zda máte uvedeno STAV – „OVĚŘENO“.
  Pokud ne, v záložce „MŮJ ÚČET“ hned nahoře proveďte „Stáhnout žádost“ u urychleně odešlete dle pokynů uvedených přímo na žádosti.
     Adresa pro zaslání poštou: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; na obálku uvést „Rejstřík sportu“

   

 2. Aktualizovat údaje o sportovcích a trenérech do 8. 10. 2020. K tomu můžete využít IS ČUS, kde je již nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“, která umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do „starého“ prostředí Rejstříku NSA. Protože nevíme, jak bude vypadat datová struktura souboru pro nahrání sportovců a trenérů v „novém“ prostředí, doporučujeme, aby SK /TJ aktualizovaly údaje o sportovcích a trenérech už ve „starém“ prostředí, tj. do 8. 10. 2020.

  V příloze zasíláme aktualizovaný manuál, a číselníky pro vyplnění CSV souborů, týkající se zápisů sportovců a trenérů.

  Současná podoba „starého“ prostředí Rejstříku sportu, bude přístupná do 8. 10. 2020. V termínu od 8.10. - 15. 10. nebude Rejstřík sportu NSA přístupný z důvodu migrace dat ze „starého“ prostředí do „nového“ prostředí Rejstříku. Od 15. 10. by mělo být spuštěno „nové“ prostředí Rejstříku sportu, které bude obsahovat i formulář pro podání žádosti na Můj Klub 2021. V této chvíli platí, že přístupové údaje budou stejné jako ve "starém" prostředí, není potřeba nové registrace. Registraci budou muset provést pouze SK/TJ, které ji ještě neprovedly ve "starém" prostředí.

  Seznam sportovců od 3 do 23 let bude automaticky překlopen do formuláře žádosti o dotaci ze zapsaných údajů Rejstříku sportu. Podle současných informací vyplývajících z diskuse s NSA, údaje o četnosti tréninkových jednotek a účasti v soutěžích, budou žadatelé muset zadávat jednotlivě přímo v žádosti o dotaci.  

 
Technická odstávka Rejstříku sportu od středy 27. května   

Dne 1. června 2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu. Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od středy 27. května 12:00 hod. do neděle 31. května 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec.

Od 1. června 2020 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.

 


Aktualizace ze dne 25. 3. 2020

Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č.178/2019 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.  Ve znění pozdějších předpisů. Účinnost zákona č.178/2019 Sb. byl dán 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákona, tj. od 31. 7. 2019

 

Základní změnou je, že s účinností od 31. 7. 2019 jsou oprávněny, a především povinny provádět veškeré záznamy do rejstříku pouze sportovní organizace (kluby, oddíly, TJ).

Toto je zásadní změna, neboť ještě vloni do rejstříku byly oprávněny provádět za sdružené sportovní organizace „střešní organizace“ – u TJ, SK sdružených v ČUS toto bylo provedeno.

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení naleznete na stránce   https://rejstriksportu.msmt.cz/

Sportovní organizace, které chtějí zapisovat údaje o sportovcích a trenérech do Rejstříku sportu MŠMT, si musí stáhnout novou verzi souboru CSV, kterou najdou na internetové stránce https://rejstriksportu.msmt.cz/user/struktura-csv

 

Poslední verze MANUÁLU a další přílohy: https://www.cushk.cz/na/news/rejstrik-sportu-msmt-1649/

 

POZOR:

 •  při registraci je nutné stáhnout formulář PDF žádosti – zasílá se na MŠMT !!

 • pro získání většiny údajů využijte IS ČUS – pozor na řazení hlavně u jména a příjmení

 • zkontrolujte hlavně mládež – se seznamem zaslaným se žádostí na MŠMT

 • rodné číslo se uvádí bez lomítka (v xls  můžete použít např. najít x nahradit)

 • obsah jednotlivých položek naleznete v přiložené struktuře souboru

 • před vložením do rejstříku je nutné uložit v CSV (textový soubor s oddělovači) – postup v manuálu na str. 141. 7. 2018 bude spuštěn informačním systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské kluby ČUS se nebudou muset samostatně registrovat za předpokladu, že mají v IS ČUS potřebné údaje.

Co je Rejstřík?

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. ustanovil povinnost vzniku Rejstříku sportovců, sportovních organizací a zařízení. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení zmíněných údajů všech sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu. Rejstřík sportovců bude neveřejný, veřejně přístupné budou pouze údaje o počtu sportovců a trenérů evidovaných v zapsané sportovní organizaci a seznam zapsaných sportovních zařízení. Zavedení rejstříku má za cíl posílit statistické informace ze sportovního prostředí, jak je obvyklé u jiných oblastí, kde dochází k distribuci veřejných zdrojů, což by mělo vést ke zvyšování transparentnosti při rozdělování dotací.

Povinnosti sportovních organizací

Podporu sportu ze státních dotací tak budou v budoucnu moci získat pouze ty sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které budou mít v Rejstříku kompletně vyplněné údaje. Sportovní svazy a další organizace sdružující TJ/SK mají povinnost se registrovat nejpozději do 31.12.2018, ostatní sportovní organizace (TJ/SK) jsou povinny zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 30.6.2019. Podmínkou vytvoření uživatelského účtu, prostřednictvím kterého budou uživatelé zapisovat informace do Rejstříku, bude podání žádosti prostřednictvím datové schránky.

Správnost údajů sportovců a trenérů jako je jméno, příjmení, datum narození, adrese trvalého pobytu a státní občanství, bude MŠMT kontrolovat podle základního registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby musí záznamu v základním registru obyvatel MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i adresa trvalého pobytu. Především formátu, ve kterém jsou v evidencích svazů vedeny adresy členů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost – správnost dat před datem zápisu do Rejstříku je doporučeno zkontrolovat podle RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Výhody pro členy ČUS

Vedení ČUS si uvědomuje, že registrace v Rejstříku MŠMT, které by mělo předcházet podání žádosti prostřednictvím datové schránky, je pro množství klubů vysokou administrativní zátěží. To by vytvořilo další překážku mezi reálnou prací trenérů s mládeží a veřejným financováním sportu. ČUS jako organizace sdružující další sportovní organizace má sama povinnost se do Rejstříku zaregistrovat a nahrát přehled svých členských klubů včetně dostupných informací o jejich členské základně.

Na základě faktu, že tímto způsobem může předat MŠMT informace o všech sedmi tisících členských spolcích, zahájilo vedení ČUS diskusi s úředníky ministerstva. Po několikaměsíčních jednáních došlo s MŠMT k dohodě, jenž má usnadnit členským klubům práci a uchránit je od povinnosti založit si datovou schránku. Informace do Rejstříku sportovců budou – za předpokladu aktuálnosti a správnosti informací – převzaty z Informačního systému ČUS. Členským klubům ČUS tedy stačí mít aktuální data uvnitř IS ČUS a vyhnou se tak povinnosti založit si datovou schránku, samostatně se přihlašovat do Rejstříku a odesílat tam svá data.

Již na základně Pokynů předsedy ČUS jsou členské kluby povinny každý rok aktualizovat svou členskou základnu a informace o pasportu sportovních zařízení. V těchto dnech probíhá kontrola současného stavu databáze IS ČUS, na jejímž základě budou jednotlivé kluby postupně kontaktovány s výzvou k odstranění nedostatků.

Autor: Z podkladů článku PTU a Zpravodaje ČUS 5/2018

Vyhledávání

Novinky

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 3/2024 

více »

Anketa DÍKY, TRENÉRE

Přihlásit svého oblíbeného trenéra či trenérku do ankety může ode dneška kdokoli na stránkách akce Díky, trenére (Díky, trenére! (dikytrenere.cz), a to až do 30. dubna 2024.…

více »

Informace k investičním výzvám NSA pro rok 2024

NSA na svém webu zveřejnila prvotní informace k plánovaným investičním výzvám pro rok 2024. U všech výzev se zároveň z technických důvodů posouvá datum zahájení a ukončení…

více »

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2023

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2023 dotace z Národní sportovní agentury.

více »

NSA stanovila poměr snížení výše dotace MŮJ KLUB 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024. 

více »

Sportovec roku 2023 okresu Náchod

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »
všechny novinky

Menu