Vzorové stanovy spolku pro TJ/SK

e stažení Vzor stanov spolku ve WORDu

 

VZOR

STANOV SPOLKU

dle právní úpravy nového občanského zákoníku

Obecně k nové úpravě:

Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle svých potřeb. Většina zákonných ustanovení se tak uplatní teprve v okamžiku, kdy stanovy pro konkrétní záležitost nebudou mít svou vlastní úpravu.

Pouze nepatrná část zákonných ustanovení tak spadá mezi ta, od kterých se nelze v rámci stanov odchýlit (ve vzoru jsou v tomto směru příslušné poznámky kurzívou).

Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017. Ve stejné lhůtě je třeba zapsat pobočný spolek v případě, kdy jsou zřízeny organizační jednotky, a to pod sankcí ztráty jejich právní osobnosti (subjektivity). Stanovy musí být povinně uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Spolky se podle nové právní úpravy budou povinně zapisovat do veřejného rejstříku, který vedou příslušné rejstříkové soudy.

Poznámka k názvu :

Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i pouze zkratka „z.s.“

Příklad:           Sportovní klub Měchenice, zapsaný spolek

                        Sportovní klub Měchenice, z.s.

                        TJ Horní Hukvaldy, spolek

Pokud název spolku obsahuje text „SK/TJ“ nebo „sportovní klub/tělovýchovná jednota“ je třeba si uvědomit, že ve zvoleném tvaru (buď zkratka nebo celý text) se stane zapsaným názvem ve veřejném rejstříku a bude pak třeba, aby ho spolek v tomto tvaru vždy užíval. Nelze tedy nahodile střídat v názvu jednou text „sportovní klub“ a jindy SK.

V případě zkratky názvu, kterou stanovy připustí (např. Česká unie sportu – ČUS), je pak možné užívat i tuto zkratku, nikoli však při právních úkonech či jiném úředním styku, tam musí být užíván celý zapsaný název spolku.

Stanovy pak rovněž mohou užít i tzv. legislativní zkratku, aby nemusel být v  textu stanov vypisován celý název. Tato zkratka je uvedena slovy (dále jen ……………).

Svůj název (v minimální rozsahu přidání zkratky z.s.) musí spolky přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2016.

K předkládanému vzoru:

Vzorové stanovy je třeba chápat jako doporučení a možnost úpravy stanov spolku, nikoli jako závazný předpis. U některých záležitostí je upraveno více možností řešení (uvedena textem nebo), kde je třeba zvolit jedno nebo druhé.

Vzor obsahuje i poznámky, kde je především upozorněno, na povinnou úpravu požadovanou zákonem

S T A N O V Y

Sportovního klubu/Tělovýchovné jednoty …………….., z.s.

__________________________________________________________

I.

Základní ustanovení

(název a sídlo – povinná součást stanov)

Spolek s názvem …………………………….., z.s. (dále jen SK/TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem SK/TJ je ……….. (přesná adresa tedy ulice, čp., město/obec, PSČ).

SK/TJ bylo přiděleno IČ: ………………… (Poznámka: úprava pro případ změny stanov již existující SK/TJ)

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
(účel – povinná součást stanov)

 

Poznámka: Účel a hlavní činnost spolku jsou zde koncipovány tak, aby případně splňovaly podmínku  pro zápis statusu veřejné prospěšnosti. Hospodářskou činnost může pak spolek vyvíjet ze zákona jen jako činnost vedlejší a jen k podpoře své hlavní činnosti.

 1. Základním účelem a hlavní činností TJ/SK je :
 1. provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 1. SK/TJ může  výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III.

Orgány SK/TJ

Poznámka: Spolek má povinně nejvyšší a statutární orgán; další orgány jako např. kontrolní či rozhodčí komise jsou dobrovolné; v případě zájmu o zápis statusu veřejné prospěšnosti je však třeba zřídit povinně i kontrolní orgán. Pokud jde o názvy orgánů spolku, pak si spolek může své orgány nazvat libovolně, pokud jejich označení nebude klamavé ve vztahu k jejich povaze.

 1. Orgány TJ/SK jsou :
 1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
 2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
 3. předseda jako orgán statutární,
 4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 1. Valná hromada.

(Poznámka: V případě, že stanovy neurčí něco jiného užije se na způsob svolání, ustavení, působnosti apod. příslušná zákonná ustanovení §248 - §257).

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SK/TJ. Valná hromada je složena ze všech členů SK/TJ starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem SK/TJ, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

nebo 

Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že za každých x  členů oddílu se valné hromady účastní 1 zástupce. Oddíl, který je právnickou osobou a je členem SK/TJ, vysílá na valnou hromadu 1 svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

 1. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.

nebo

Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle SK/TJ.

 1. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána  nebo vyvěšena nejméně x  dní před konáním zasedání valné hromady.
 1. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 1. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 1. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK/TJ; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
 3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 5. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 6. schválení výsledku hospodaření,
 7. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK/TJ,
 8. určení hlavních směrů činnosti SK/TJ,
 9. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 10. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 11. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
 1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných 

nebo

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, koná se do patnácti dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná  v jakémkoli počtu přítomných.

 1. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 1. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 1. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
 1. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK/TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
 1. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK/TJ, a to v určených dnech a hodinách.
 1. Výkonný výbor
 1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SK/TJ v období mezi zasedáními valné hromady.
 1. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SK/TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté (Poznámka: pokud stanovy neurčí jinak je ze zákona pětileté).
 1. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 1. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SK/TJ.
 1. Výkonný výbor zejména:
 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. organizuje a řídí činnost SK/TJ,
 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK/TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK/TJ,
 6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 1. Předseda
 1. Předseda je statutárním orgánem SK/TJ. Předseda jedná jménem SK/TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem SK/TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK/TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 1. Předseda podepisuje jménem SK/TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK/TJ připojí svůj podpis.
 1. Funkční období předsedy je čtyřleté (Poznámka: pokud stanovy neurčí jinak je ze zákona pětileté).
 1. Kontrolní komise
 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SK/TJ řádně vedeny a vykonává-li SK/TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SK/TJ.
 1. Kontrolní komise má tři členy (Poznámka: jde o povinný minimální počet členů, je-li komise zřízena). Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora (Poznámka: neslučitelnost s výkonem funkce statutárního orgánu a likvidátora je dána zákonem, ve stanovách lze upravit i další omezení).
 1. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté (Poznámka: pokud stanovy neurčí jinak je ze zákona pětileté).
 1. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SK/TJ, pobočným spolkům a členům SK/TJ.
 1. Kontrolu činnosti SK/TJ, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SK/TJ, pobočných spolků či členů SK/TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SK/TJ, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 1. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
 1. kontrola hospodaření SK/TJ,
 2. kontrola hospodaření pobočných spolků,
 3. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak SK/TJ, tak pobočnými spolky,
 1. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

 1. Druhy členství (Poznámka: zákon umožňuje zřídit stanovami různé druhy členství s různými právy a povinnostmi)
 1. Členství v SK/TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 1. Členství se rozlišuje na:
 1. řádné
 2. přidružené
 3. čestné
 1. Řádným členem TJ/SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK/TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK/TJ.
 1. O   přijetí  za  řádného  člena   rozhoduje   výkonný   výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.(Poznámka: pokud není kompetence k rozhodnutí o přijetí za člena svěřena stanovami jinému orgánu, pak o něm ze zákona rozhoduje orgán nejvyšší).
 1. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SK/TJ a přispívat k  naplnění jeho účelu.
 1. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK/TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.
 1. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 1. SK/TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

(Poznámka: povinnost vést seznam členů není stanovena, pokud však veden je, musí stanovy upravovat tuto otázku alespoň v uvedeném rozsahu).

 1. Údaje o členech SK/TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je SK/TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK/TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 1. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SK/TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány (Poznámka: jedná se o právo členů dané zákonem, lze ho tedy do stanov výslovně uvést, ale i když tam takto uvedeno nebude, členové ho mít budou).
 1. Členská práva a povinnosti
 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 1. Členská práva, která přísluší všem členům:
 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK/TJ,
 2. být informován o činnosti SK/TJ,
 3. účastnit  se  akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK/TJ,
 5. účastnit se jednání orgánů SK/TJ, jedná-li se o  činnost či chování daného člena,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. ukončit kdykoli své členství.
 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
 1. podílet se na řízení SK/TJ,
 2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
 3. volit a být volen do všech volených orgánů SK/TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK/TJ,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK/TJ a základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK/TJ,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK/TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno SK/TJ.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  v SK/TJ,  pokud  o tom příslušný orgán SK/TJ podle stanov rozhodl,
 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 1. Zánik členství
 1. Členství v SK/TJ zaniká:
 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK/TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů SK/TJ nebo jiných členských povinností,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem SK/TJ bez právního nástupce.
 1. Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor nebo valná hromada (Poznámka:  pozor – v případě, že bude zvolena varianta, kdy o vyloučení rozhoduje VH, bude třeba přizpůsobit i jiná ustanovení stanov, zejména kompetence orgánů, stanovení odvolacího orgánu proti rozhodnutí o vyloučení) Rozhodnutí o vyloučení  se  v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK/TJ poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

(Poznámka: člen má ze zákona právo na přezkoumání rozhodnutí o svém vyloučení, stanovám je ponechána volnost, aby stanovily, který orgán sdružení je k tomuto přezkoumání kompetentní).

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Vzor  možné úpravy působní oddílů v rámci SK/TK

 1. Oddíly jsou založeny jako pobočné spolky SK/TJ (obdoba organizační jednotky dle předchozí právní úpravy):

Poznámka k povaze pobočného spolku:

 • jedná se o subjekt práva s odvozenou právní osobností (subjektivitou) od hlavního spolku
 • může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami
 • název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu spolku hlavního a musí z něj být patrná jeho vlastnost pobočného spolku
 • pobočný spolek se shodně jako hlavní zapisuje do veřejného rejstříku, a to na návrh spolku hlavního (pozor – zde je oproti předchozí úpravě změna, neboť oznámení dříve podávala přímo organizační jednotka)
 • z právních jednání pobočného spolku přede dnem jeho zápisu je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně (jinak řečeno hlavní spolek ručí za dluhy svého pobočného spolku); ode dne zápisu do rejstříku už však hlavní spolek ručí za dluhy jen v takovém rozsahu, který určí stanovy, lze dovodit, že stanovy mohou zcela vyloučit ručení hlavního spolku za dluhy svých spolků pobočných
 • pokud stanovy neurčí jinak, pak členstvím v pobočném spolku vzniká i členství ve spolku hlavním; stanovy tedy mohou tento důsledek vyloučit, ale musí tak učinit výslovně

V.

Oddíly

 1. Oddíl  může být založen jako pobočný spolek s právní osobnostní odvozenou od SK/TJ. Oddíl může být založen zpravidla tak, že jeho členy budou zájemci o určitý druh sportovní činnosti provozované v rámci SK/TJ.
 1. SK/TJ neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.
 1. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje valná hromada SK/TJ.
 1. O založení pobočného spolku valná hromada rozhoduje buď na návrh výkonného výboru nebo na návrh alespoň x členů, kteří mají zájem o založení pobočného spolku se zaměřením na určitou sportovní činnost.
 1. O zrušení pobočného spolku valná hromada rozhoduje na návrh výkonného výboru, který může být odůvodněn nečinností pobočného spolku, porušováním stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů SK/TJ ze strany pobočného spolku, případně jiným závažným důvodem. Návrh na zrušení pobočného spolku může předložit i x členů pobočného spolku.
 1. Název pobočného spolku musí obsahovat text „Oddíl…………(např. házené) Sportovního klubu / Tělovýchovné jednoty ……………………… (název klubu/jednoty)“.
 1. Orgány oddílu jsou :
 1. členská schůze
 2. výbor oddílu
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny všech členů oddílu. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
 1. Do působnosti členské schůze oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu, které však nejsou vyhrazeny orgánům SK/TJ, a to zejména :
 1. volba a odvolání členů výboru oddílu v minimálním počtu x členů,
 2. volba zástupců oddílu na valnou hromadu SK/TJ,
 3. schválení výsledku hospodaření oddílu,
 4. určení hlavních směrů činnosti oddílu,
 5. rozhodování o přijetí za člena oddílu za předpokladu, že zájemce o členství v oddílu je již členem SK/TJ za podmínek těchto stanov,
 6. rozhodnutí o vstupu oddílu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného sportovního odvětví.

Výbor oddílu zabezpečuje a řídí činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze. Výbor oddílu má nejméně x členů, jejichž funkční období je čtyřleté. Výbor oddílu svolává k zasedání předseda oddílu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru oddílu Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.

Výbor oddílu zejména:

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů SK/TJ,
 2. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu,
 3. rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze oddílu nebo orgánů SK/TJ.

Statutárním orgánem oddílu je předseda oddílu. Předseda podepisuje jménem oddílu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu oddílu připojí svůj podpis.

V rozsahu své působnosti oddíl zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:

 1. udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá,
 2. vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to  včetně podmínek materiálních a finančních,
 3. organizuje sportovní soutěže,
 4. na základě svého rozhodnutí se sdružuje ve střešních organizacích svého sportovního odvětví.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Oddíl je základním článkem SK/TJ bez jakékoli právní osobnosti (subjektivity), který pouze organizačně odráží rozdělení členů SK/TJ např. podle jejich sportovní činnosti, podle věku apod. :

V.

Oddíly

 1. Oddíl je základním organizačním článkem SK/TJ, který nemá právní osobnost.
 1. Oddíl je zřizován podle …….. (např. podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v SK/TJ provozováno, podle věku členů apod.)
 1. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci SK/TJ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Oddíl je samostatnou právnickou osobou, jeho vnitřní chod se řídí jeho vlastními stanovami (případně jiným příslušným vnitřním předpisem).

V.

Oddíly

Oddíly, které jsou členy SK/TJ jsou zřízeny, založeny či ustaveny jako samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností.

Vnitřní organizaci těchto oddílů upravují jejich vlastní stanovy, jde-li o spolky, případně jiné zakladatelské listiny dle platného právního řádu ČR. Tyto vnitřní předpisy oddílů však nesmí být v rozporu se stanovami SK/TJ.

Oddíly se mohou stát řádnými nebo přidruženými členy SK/TJ za podmínek stanovených pro tyto druhy členství v těchto stanovách.

Fyzické osoby, které jsou členy oddílu mohou v přiměřeném rozsahu realizovat členská práva, která jsou těmito stanovami přiznána všem členům dle čl. IV. bod B/2. a přiměřeně dodržovat povinnosti stanovené pro všechny členy dle čl. IV. bod B/4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.

Majetek  a hospodaření

 1. Zdrojem majetku SK/TJ jsou zejména:
 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. dary
 1. Majetek SK/TJ  je ve vlastnictví SK/TJ jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem SK/TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 1. V případě zrušení SK/TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK/TJ. (Poznámka: dle zákona mohou stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít SK/TJ žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace podmínkou.) Jestli- že SK/TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.   (celé znění STANOV si stáhnete dole v doc.)

Soubory ke stažení

Vyhledávání

Novinky

Investiční výzvy 2024 - aktualizace

NSA na svých stránkách vydala dodatky k investičním výzvám 2024. Dodatkem č. 1 upřesňuje znění u výzev 04/2024, 05/2024, 06/2024 a 07/2024.    U všech výzev…

více »

Zpravodaj ČUS 03/2024

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 03/2024

více »

Zpravodaj ČUS 02/2024

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 02/2024

více »

Zpravodaj ČUS 01/2024

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 01/2024

více »

Zpravodaj ČUS 10/2023

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 10/2023

více »

Vyúčtování "Můj klub" 2023

Vážení sportovní přátelé,   NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzev Můj Klub 2023 a Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví.   Informace…

více »
všechny novinky

Menu