Stanovy tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska

 

 

S T A N O V Y

Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z. s.

 

 

 

I.

Základní ustanovení

 1.      Spolek s názvem Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s., (dále jen TSUT) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnost a, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. TSUT tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území okresu Trutnov. TSUT může rovněž sdružovat organizační složky nebo články národních sportovních svazů ustavené či zřízené na základě stanov těchto svazů, jež jsou sdruženy v České unii sportu a provozují svou činnost na území okresu Trutnov.

 2.      Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky nebo články národních sportovních svazů jsou rovněž členskými subjekty TSUT.

 3.      Sídlem TSUT je Trutnov, Na Nivách 568, PSČ 541 01.

 4.      TSUT  bylo přiděleno IČ 00435813.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku
 

1.      Základním účelem a hlavní činností TSUT je:

 a)      vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti,

b)      poskytovat servisní služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,

c)      vytvářet co nejširší možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

d)      budovat, provozovat a udržovat sportovní, tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných či užívaných členskými subjekty,

e)      provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,

f)       důsledně hájit zájmy svých členů, k tomuto účelu spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

g)      zajišťovat vzdělávání a školení v oblasti sportu a tělovýchovy,

h)      vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,

i)        pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně-kulturních akcí,

 j)        dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a činností osvětovou, zejména na úseku sportu a tělovýchovy,

k)      spravovat vlastní majetek s péčí řádného hospodáře.

 2.      TSUT může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu, k němuž je zřízena.

 II.

Orgány TSUT

 

1.      Orgány TSUT jsou:

a)      valná hromada jako nejvyšší orgán,

b)      výkonný výbor jako orgán výkonný,

c)      předseda jako orgán statutární,

d)      revizní komise jako orgán kontrolní.

2.      Valná hromada.

 

2.1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem TSUT. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů TSUT (dále také „účastníci valné hromady“). Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

2.2.   Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát za dva roky. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členským subjektům, a to buď na adresu sídla, nebo na elektronickou adresu, kterou členské subjekty pro účely komunikace sdělí.

2.3.   Pozvánka musí obsahovat minimálně místo a čas konání zasedání a návrh programu jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4.   Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů nebo z podnětu revizní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat valnou hromadu sám.

2.5.   Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo obdobným způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.   Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 

a)      rozhodnutí o zrušení TSUT s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. o schválení fúze či rozdělení,

b)      rozhodnutí o změně stanov včetně změny názvu a symboliky TSUT; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c)      volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

d)      volba a odvolání členů revizní komise,

e)      schválení výsledku hospodaření,

f)       schválení rozpočtu,

g)      projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,

h)      projednání zprávy o činnosti kontrolní komise,

i)        rozhodování o disponování s nemovitým majetkem TSUT,

j)        určení hlavních směrů činnosti TSUT,

k)  schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů podle stanov,

l)        schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

m)   přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena (na jeho návrh).

V roce nekonání valné hromady deleguje své pravomoci v tomto bodu písmena e) f) g) a l) na výkonný výbor.

 2.7.   Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že ve lhůtě do 30 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8.   K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.   K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2.6. písm. a), b) a i) je potřeba alespoň 2/3 většina z přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně TSUT nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TSUT nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořizován zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TSUT, a to v určených dnech a hodinách.

 3.      Výkonný výbor

 3.1.   Výkonný výbor zajišťuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TSUT v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2.   Členem výkonného výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výkonného výboru včetně předsedy volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty TSUT nebo odstupujícím výkonným výborem. Podmínky kandidatury člena výkonného výboru včetně předsedy upravuje volební řád.

3.3.   Výkonný výbor včetně předsedy má lichý počet členů – není-li valnou hromadou určeno jinak, je výbor sedmičlenný. Členem výkonného výboru je vždy předseda, jakožto statutární orgán TSUT. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výkonného výboru včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výkonného výboru včetně předsedy končí společně s funkčním obdobím zvoleného výkonného výboru.

3.4.   Výkonný výbor volí ze svého středu místopředsedu a tajemníka. Místopředseda nebo tajemník vykonává pravomoci svěřené stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda nemůže nebo nevykonává svou funkci.

3.5.   Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, místopředseda či jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

3.6.   Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.7.   Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TSUT. V roce nekonání valné hromady přejímá její pravomoci uvedené v článku 2.6 bod e) f) g) a l) výkonný výbor.

3.8.   Výkonný výbor zejména:

a)   zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)      organizuje a řídí činnost TSUT,

c)      schvaluje a vydává vnitřní předpisy TSUT, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

d)      rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,

e)      připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

f)       dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TSUT,

g)      zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

h)      rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 4.      Předseda

 4.1.  Předseda je statutárním orgánem TSUT. Předseda zastupuje samostatně TSUT, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda zastupuje TSUT v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TSUT škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

 4.2.Předseda podepisuje jménem TSUT dokumenty tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TSUT připojí svůj vlastnoruční podpis.

 4.3.   V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže TSUT zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje TSUT v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda nebo tajemník.

 4.4.   Funkční období předsedy je čtyřleté s výjimkou uvedenou v bodě 3.3. tohoto článku.

 5.      Revizní komise

5.1.   Revizní komise dohlíží na to, aby byly i záležitosti TSUT řádně vedeny a kontroluje, vykonává-li TSUT činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TSUT.

5.2.   Revizní komise má tři členy. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3.   Funkční období členů revizní komise je čtyřleté.

5.4.   Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TSUT a členským subjektům TSUT.

5.5.   Kontrolní činnost dle bodu 5.6. provádí revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TSUT, České unie sportu či členských subjektů TSUT. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TSUT, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6.   Do působnosti revizní komise náleží zejména:

a)      kontrola hospodaření TSUT,

b)    kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TSUT tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím TSUT či prostřednictvím České unie sportu,

c)      kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty TSUT.

 5.7.   Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 IV.

Členství

 A)     Druhy členství

 1.      Členství v TSUT může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 2.      Členství se rozlišuje na:

a)        řádné,

b)        přidružené,

c)        evidované.

3.      Řádným členem TSUT se může stát na základě svého rozhodnutí sportovní klub či tělovýchovná jednota, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělových-

cele znění stanov ke stažení dole v pdf.

Vyhledávání

Novinky

Slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2022 okres Trutnov

Zdroj: Krkonošský deník (Tomáš Otradovský)    Národní dům v Trutnově tleskal nejlepším sportovcům okresu Trutnov za rok 2022 Veronika Vosáhlová a Miroslava…

více »

Zvláštní cena Královéhradeckého KFS pro Miroslava Vosáhla

V pátek 10. března se uskutečnil v Trutnově 12. ročník Galavečera královéhradeckého fotbalu. Děkujeme za to, že si na našeho zesnulého tajemníka Miroslava Vosáhla fotbalisté…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS 2/2023

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 2/2023

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS 1/2023

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 1/2023

více »

Vyúčtování Výzev MŮJ KLUB 2022 a MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzev  Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. Informace přímo u daných Výzev:…

více »

Vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022. Informace přímo u dané Výzvy: PROVOZ A ÚDRŽBA 2022…

více »
všechny novinky