Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů – automatický průpis a výpis z evidence

Jak již bylo ze strany České unie sportu opakovaně upozorňováno, mají i spolky povinnost zapsat požadované údaje do tzv. evidence skutečných majitelů (viz např. informace ve Zpravodaji ČUS č. 9/2020. Od 1. 6. 2021 byl jako jeden ze způsobů zápisu do této evidence zaveden automatický průpis.

Co znamená automatický průpis:

- jedná se o přebírání některých údajů z veřejných (např. spolkového) rejstříků do evidence skutečných majitelů;

- osoby vedené ve spolkovém rejstříku v určité funkci (zejména statutární zástupci spolku) jsou systémem automaticky zapsáni do evidence jako skuteční majitelé daného spolku; k zápisu do evidence tak není třeba žádného aktivního úkonu ze strany spolku;

- průpis není jednorázový, což znamená, že kdykoli v budoucnu dojde ke změně ve spolkovém rejstříku (např. nově zvolený a zapsaný předseda spolku), bude tato změna automaticky provedena i v evidenci skutečných majitelů;

- je prováděn bezplatně.

Aktivace automatického průpisu:

- automatický průpis dopadá bez dalšího na ty spolky, které dosud aktivně nezajistily žádný zápis do evidence skutečných majitelů, ač už tak učinit měly do 31. 12. 2020;

- i spolek, který již zápis do evidence zajistil, si může do budoucna automatický průpis aktivovat, ale musí tak učinit návrhem příslušnému rejstříkovému soudu;

- k návrhu je třeba využít předepsaný formulář;

- soudní poplatek není stanoven. Návrh na automatický průpis: - předepsaný formulář návrhu na průpis je dostupný na portálu Justice.cz; záložka „E-služby a infoservis“ – „ostatní seznamy“ – „evidence skutečných majitelů“ (na stránce dole v prostředním sloupečku „Podání týkající se evidence skutečných majitelů“) – ZDE;

- pro otevření formuláře je třeba jako typ návrhu zvolit možnost „návrh na zajištění automatického průpisu“ a poté již stačí zadat jen IČO;

- ve formuláři je potřeba vyplnit jen závěrečnou část, tj. kdo za spolek návrh podává (předseda) a zajistit ověřený podpis; vše ostatní je již automaticky vyplněno; není třeba dokládat žádnou přílohu; - o zajištění automatického průpisu je spolek informován „Vyrozuměním“; rejstříkového soudu. Výpis z evidence skutečných majitelů: - jako jedna z podmínek pro možnost získat řadu dotací z veřejných rozpočtů je nově stanovena povinnost žadatele o dotaci předložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (viz např. nové znění ustanovení §10a odst. 3f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 7/2021 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS 7

I. Částečný výpis - každý může získat částečný výpis z evidence, a to zdarma na internetu ZDE bez jakékoli registrace, postačí zadat IČO nebo název vyhledávaného subjektu; - tímto způsobem lze získat pouze výpis s aktuálně platnými údaji, tj. nelze získat tzv. úplný výpis s uvedením historicky zapsaných údajů.

II. Úplný výpis - přístup ke všem údajům, včetně údajů historických (tzv. úplný výpis) je přímo ze zákona zajištěn jednak spolku coby evidující osobě a dále i osobě, která je zapsána jako skutečný majitel (např. předseda spolku); - úplný výpis je možné získat v elektronické podobě dálkovým přístupem s tím, že je vyžadována určitá forma autorizace; tu je možné provést zejména prostřednictvím datové schránky (na webové stránce evidence ZDE se po kliknutí na záložku „Výpis z evidence skutečných vlastníků“ otevře nabídka možností elektronické identifikace); - úplný výpis je dále možné získat i u příslušného rejstříkového soudu po ověření; totožnosti žadatele o výpis.

Autor: Legislativně právní odbor ČUS

Vyhledávání

Novinky

Můj klub 2022 – 2. kolo

  Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj klub 2022 – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/ Zahájení…

více »

PRŮBĚH VYPLÁCENÍ DOTACE MŮJ KLUB 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí vydala Národní sportovní agentura tiskové prohlášení s…

více »

Výzva Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura  vyhlásila dne 28. 7. 2022  výzvu Provoz a údržba 2022.  Tato výzva má pomoci TJ-SK  s úhradou energie, vodného a stočného…

více »

Zpravodaj č.6/2022

Zpravodaj si můžete stáhnout na webu:  https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html …

více »

Neinvestiční dotační Výzva 14/2021 Můj klub 2022

  Neinvestiční dotační Výzva 14/2021 Můj klub 2022 S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných…

více »

Zpravodaj č.5/2022

Nové číslo Zpravodaje: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html …

více »
všechny novinky

Menu