Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů – automatický průpis a výpis z evidence

Jak již bylo ze strany České unie sportu opakovaně upozorňováno, mají i spolky povinnost zapsat požadované údaje do tzv. evidence skutečných majitelů (viz např. informace ve Zpravodaji ČUS č. 9/2020. Od 1. 6. 2021 byl jako jeden ze způsobů zápisu do této evidence zaveden automatický průpis.

Co znamená automatický průpis:

- jedná se o přebírání některých údajů z veřejných (např. spolkového) rejstříků do evidence skutečných majitelů;

- osoby vedené ve spolkovém rejstříku v určité funkci (zejména statutární zástupci spolku) jsou systémem automaticky zapsáni do evidence jako skuteční majitelé daného spolku; k zápisu do evidence tak není třeba žádného aktivního úkonu ze strany spolku;

- průpis není jednorázový, což znamená, že kdykoli v budoucnu dojde ke změně ve spolkovém rejstříku (např. nově zvolený a zapsaný předseda spolku), bude tato změna automaticky provedena i v evidenci skutečných majitelů;

- je prováděn bezplatně.

Aktivace automatického průpisu:

- automatický průpis dopadá bez dalšího na ty spolky, které dosud aktivně nezajistily žádný zápis do evidence skutečných majitelů, ač už tak učinit měly do 31. 12. 2020;

- i spolek, který již zápis do evidence zajistil, si může do budoucna automatický průpis aktivovat, ale musí tak učinit návrhem příslušnému rejstříkovému soudu;

- k návrhu je třeba využít předepsaný formulář;

- soudní poplatek není stanoven. Návrh na automatický průpis: - předepsaný formulář návrhu na průpis je dostupný na portálu Justice.cz; záložka „E-služby a infoservis“ – „ostatní seznamy“ – „evidence skutečných majitelů“ (na stránce dole v prostředním sloupečku „Podání týkající se evidence skutečných majitelů“) – ZDE;

- pro otevření formuláře je třeba jako typ návrhu zvolit možnost „návrh na zajištění automatického průpisu“ a poté již stačí zadat jen IČO;

- ve formuláři je potřeba vyplnit jen závěrečnou část, tj. kdo za spolek návrh podává (předseda) a zajistit ověřený podpis; vše ostatní je již automaticky vyplněno; není třeba dokládat žádnou přílohu; - o zajištění automatického průpisu je spolek informován „Vyrozuměním“; rejstříkového soudu. Výpis z evidence skutečných majitelů: - jako jedna z podmínek pro možnost získat řadu dotací z veřejných rozpočtů je nově stanovena povinnost žadatele o dotaci předložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů (viz např. nové znění ustanovení §10a odst. 3f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 7/2021 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS 7

I. Částečný výpis - každý může získat částečný výpis z evidence, a to zdarma na internetu ZDE bez jakékoli registrace, postačí zadat IČO nebo název vyhledávaného subjektu; - tímto způsobem lze získat pouze výpis s aktuálně platnými údaji, tj. nelze získat tzv. úplný výpis s uvedením historicky zapsaných údajů.

II. Úplný výpis - přístup ke všem údajům, včetně údajů historických (tzv. úplný výpis) je přímo ze zákona zajištěn jednak spolku coby evidující osobě a dále i osobě, která je zapsána jako skutečný majitel (např. předseda spolku); - úplný výpis je možné získat v elektronické podobě dálkovým přístupem s tím, že je vyžadována určitá forma autorizace; tu je možné provést zejména prostřednictvím datové schránky (na webové stránce evidence ZDE se po kliknutí na záložku „Výpis z evidence skutečných vlastníků“ otevře nabídka možností elektronické identifikace); - úplný výpis je dále možné získat i u příslušného rejstříkového soudu po ověření; totožnosti žadatele o výpis.

Autor: Legislativně právní odbor ČUS