VIII - Organizace sportu

pro potřeby SK/TJ, které v r. 2016 obdržely neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. VIII, a dosud neodeslaly vyúčtování, zpracoval Odbor vnitřní ekonomiky České unie sportu doklady pro vyúčtování poskytnuté dotace, které je na rozdíl od dokladů přiložených k Rozhodnutí o poskytnutí dotace možné vyplňovat přímo na PC.

 

-   Doklad pro souhrnné vyúčtování dotace v souboru Excel (provádí matematické operace)

-   Komentář  (soubor Word)

-   Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech v souboru Excel (provádí matematické operace), vč. VZORU

 

Uvedené soubory, zasíláme jednotlivým SK/TJ, kterým byla dotace z programu VIII poskytnuta.  V případě použití přiložených dokladů vyplňují SK/TJ žlutě označené části.

 


 

na stránkách MŠMT byl zveřejněn seznam III. části zpracovaných žádostí v Programu VIII (viz Příloha)

Více informací naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu

Všichni úspěšní žadatelé obdrží poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016.“ 

 

MŠMT Program VIII - 3. část

 

 


 

na stránkách MŠMT byl zveřejněn seznam II. části zpracovaných žádostí v Programu VIII (viz Příloha)

Více informací naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu

Všichni úspěšní žadatelé obdrží poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016.“ 

 

 MŠMT program VIII - 2. část


MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací v programu VIII

MŠMT obdrželo celkem 3254 písemných žádostí, které byly rozděleny na dvě části:

a) I. část zpracovaných žádostí – žádosti prošly kontrolou bez formálních nedostatků, v řádném termínu a žadatelé splňují podmínku minimálního počtu 20 členů mladších 18 let.
Celkem 2042  P_VIII_WEB_3_8835_material_I_cast.pdf P_VIII_WEB_3_8835_material_I_cast.pdf (1,13 MB) 

b) II. část zpracovaných žádostí –  žádosti, kde byly zjištěny nedostatky u požadovaných dokumentů, neodpovídající právní forma, žádosti po termínu, nemá minimální počet 20 členů, pouze potvrzení o vedení běžného účtu a jiné…

Bude rozděleno podle závažnosti nedostatků. V případě formálních nedostatků, budou žadatelé vyzváni k doplnění.

Po schválení expertní komisí a poradou vedení bude seznam zveřejněn na internetových stránkách MŠMT.


Žádosti o státní dotace program VIII - podávají sami TJ, SK

 

v souvislosti se změnou podmínek pro předkládání žádostí o neinvestiční dotace z programu
č. VIII. – „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“, veřejně avizovanou paní ministryní, uveřejnilo MŠMT dne 13. 10. 2015 v konečné podobě Dodatek č. 1 k vyhlášenému dotačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“ a Formulář žádosti na program VIII, viz http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii.

Žadatelem o dotaci jsou výhradně SK/TJ jako spolky registrované ve spolkovém rejstříku vedeném příslušným Krajským soudem.

Z programu VIII budou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.

Formulář žádosti je ve formátu Excel. Formulář žádosti musí každá žádající TJ/SK vyplnit ve všech bodech (včetně přílohy), vytisknout a podepsat statutárním orgánem žadatele.

a) K podepsanému formuláři žádosti je nutné přiložit v písemné podobě:

b) úředně ověřené stanovy a případné jejich změny, * ( problém může nastat u stanov, které jsou již dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, které pravděpodobně nebude možné úředně ověřit – doporučujeme proto pro tyto případy stanovy vytisknout z veřejného rejstříku a následně opatřit razítkem příslušného spolku a podpisem jeho statutárního orgánu).

c) potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ - adresa: www.justice.cz,

d) úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu, *

e) v případě, že z předchozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, pak úředně ověřené usnesení Výroční členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými zástupci spolku. (zápis o volbě orgánů– jména a funkce )*

*K žádosti je nutné přiložit úředně ověřené dokumenty ne starší než 3 měsíce.

Veškeré výše uvedené dokumenty uvedené v bodech a)e), je nutné naskenovat a nahrát na CD nebo DVD.

Písemnou podepsanou žádost spolu s písemnými přílohami a CD/DVD s naskenovanými dokumenty, je nutné vložit do obálky (vždy samostatně za každou žádající TJ/SK),  a odeslat poštou na adresu MŠMT:               Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

                            odbor sportu – 50,

                            Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

 

Na obálku vlevo dole vypsat: ŽÁDOST 2016 – SPORT Program č. VIII

Na obálku vlevo nahoře uvést: žadatele – odesilatele.

 

Žádosti  jednotlivých SK/TJ je nutné předložit MŠMT nejpozději do 13. listopadu 2015.