VIII - Organizace sportu

TJ, SK, které v roce 2017 získaly dotaci MŠMT v programu VIII - Organizace sportu mají povinnost vložení Výroční zprávy za rok 2017 (součástí je účetní závěrka za rok 2017) – do systému  https://is-sport.msmt.cz/   - údaje o organizaci – Dokumenty organizace, a to nejpozději do 30. června 2018.

 

 


Vyúčtování státní dotace MŠMT z programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.

 

Formuláře pro potřeby vyúčtování dotací poskytnutých TJ/SK z programu č. VIII 2017 byly rozeslány. Formuláře jsou zpracovány podle podmínek a vzorů uvedených v "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a jsou určeny pro přímé zpracování na PC. 

 

Vyúčtování a vypořádání se SR za rok 2017 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1. 12. 2017 spolu s manuálem pro vyúčtování.

 

Příjemce dotace je povinen zaslat vyúčtování do 15. 2. 2018.

 

Upozorňuji, že příloha č. 1 Vyúčtování má tabulky ve 3 záložkách.

 

Soubory ke stažení

 

 


 

Ministerstvo školství  všechny příjemce důrazně upozorňuje, že je nutné si přebírat doporučenou poštu, prostřednictvím které jim bude doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné chvíli se na Ministerstvo školství vracejí stovky nevyzvednutých zásilek. To způsobuje nejen další administrativní úkony, ale i náklady na doručení dotace v řádech desetisíců zbytečně vynaložených Kč. V letošním roce bude ministerstvo zásilky zasílat dvakrát, v dalších letech již zasílány opakovaně nebudou.


Ministerstvo školství na základě skutečností, že hlavním posláním celého programu č. VIII je podpořit sportování dětí a mládeže, akceptovalo „nezásadní“ vady ve vyřazených žádostech v rámci části. IV tohoto programu a přehodnotilo takto označené žádosti. Z uvedeného důvodu bylo dodatečně podpořeno 92 žádostí v celkové výši 4 782 500 Kč.

V. část – revize zpracovaných žádostí předkládáme ZDE


MŠMT zveřejnilo 4. záverečnou část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

IV. část obsahuje 501 schválených žádostí (a 507 zamítnutých žádostí), seznam naleznete ZDE.

 


 

MŠMT zveřejnilo 3. část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

III. část schválených žádostí (celkem 802 žádostí) naleznete ZDE.


MŠMT zveřejnilo 2. část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

II. část schválených žádostí (celkem 1356 žádostí) naleznete ZDE.

 

 


MŠMT dnes  (29. 5. 2017) zveřejnilo 1. část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí.

I. část schválených žádostí (celkem 1172 žádostí) naleznete ZDE

 


Aktuální informace ke dni 3. 4. 2017 ke zpracování žádostí o dotaci z Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech

 

V současné době probíhá na Odboru sportu MŠMT formální kontrola podaných žádostí (4.328 žádostí) a vyúčtování dotace za rok 2016 (3.188 vyúčtování). Žádosti a vyúčtování obsahují velké množství formálních chyb, které pracovníci s žadateli přímo řeší tak, aby byly splněny všechny formální požadavky.   

Následně budou zpracovány podklady pro poradní expertní komisi, která bude dotace projednávat.

Vzhledem k velkému množství žádostí lze předpokládat, že Odbor sportu MŠMT zveřejní finální schválené výsledky během května 2017. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a v elektronické aplikaci IS SPORT.

Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost zkontrolujeme, tak bude stav „Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“ nebo naopak  „Zamítnutý pro formální nedostatky“.

Odbor sportu MŠMT je připraven postupně (předpoklad od konce dubna 2017) uvolňovat finanční prostředky žadatelům, jejichž žádost prošla v pořádku formální kontrolou a byla schválena poradní expertní komisí. U příjemců dotace pro rok 2016 je navíc vyžadováno řádné vyúčtování dotace za rok 2016. Odbor sportu MŠMT bude mít snahu většinu žadatelů uspokojit do konce května 2017.

 


Žádosti program VIII

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 - 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019  .

 

TJ, SK se pro přímé žádosti na MŠMT týká podávání žádostí v Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech  (jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže).   Program se týká všech TJ, SK.  Využijte podrobný návod uvedený v prezentaci, kterou připravilo MŠMT.

 

Podávání žádostí v Programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení bude probíhat stejně, jako v minulých letech (prostřednictvím podávání žádostí na OS ČUS v Náchodě). Forma žádostí bude rozeslána ihned po zpracování ČUS a jednotlivými sportovními svazy.

Pro zařazení TJ, SK do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz . Po řádné registraci obdrží e-mail s uživatelským jménem a heslem.

Dále žadatel vyplní základní údaje ke spolku (tzv. profil spolku) a vloží relevantní přílohy týkající se spolku (viz níže). Dalším krokem je vložení žádosti
včetně povinných příloh. Přílohy se do elektronického systému vkládají jako dokumenty ve formátech DOC/DOCX, XLS/XLSX (případně ODT, ODS) nebo PDF.

Žádost se podává v elektronické, datové i v listinné podobě. Zaslání žádosti jinou formou (např. elektronickou poštou, na CD apod.) není možné. Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky: vidaawt ) nebo doručit na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Listinná forma žádosti musí být opatřena podpisem statutárního orgánu žadatele. Obálka nebo datová zpráva se žádostí musí být označena slovy „Dotace  - ". Vedle pomlčky bude uvedeno číslo programu, do kterého spolek svůj projekt podává.

     

MŠMT žádá všechny žadatele o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 7. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

 

 

Veškeré zjištěné nedokonalosti v IS-SPORT  MŠMT zasílejte písemně na OS ČUS v Náchodě (na@cushk.cz ) . MŠMT si všechny připomínky převezme od ČUS.

 

Upozorňujeme na termín podávání žádostí: do 30. listopadu 2016 !!!!

 

Termín prodloužen do 15. prosince 2016.

 

Soubory ke stažení

Vyhledávání

Novinky

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2023

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2023 dotace z Národní sportovní agentury.

více »

NSA stanovila poměr snížení výše dotace MŮJ KLUB 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024. 

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 1/2024

více »

Sportovec roku 2023 okresu Náchod

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »

Erasmus+

Program Erasmus+ se stává rok od roku populárnějším a zajímavějším nástrojem a zdrojem financí pro rozvoj sportovních organizací v Evropě.

více »
všechny novinky

Menu