MŮJ KLUB 2020

Příjemce dotace z programů MŠMT za rok 2020 – tj. i program Můj klub – je povinen vydat a do 30. června 2021 zaslat Poskytovateli (MŠMT), prostřednictvím vložení do systému IS-SPORT MŠMT, roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou (výroční zpráva) za kalendářní rok, v němž mu byla dotace poskytnuta, tj. za rok 2020.