MŮJ KLUB

 

 

Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2018
 
Podrobné pokyny obsahuje MANUÁL
 
Vyúčtování obsahuje následující povinné dokumenty:
1. Vyúčtování dotace za rok 2018  
b) Příloha č. 1 Přehled zdrojů financování projektu
c) Příloha č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek dle programu
d) Příloha č. 3 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
4. Výsledovka včetně transakcí ve výši rozpočtu předloženého v Tabulce č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek (v případě velkého objemu celkového souboru lze při nahrávání do IS-Sport rozdělit do více souborů)
 
Každý výše uvedený dokument doporučujeme v IS-Sport nahrát jako samostatný soubor pdf (ne ve formátu jpg).
 
Upozorňuji, že vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport.
 
Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1. 12. 2018.
 
Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které žadatel
1. nahraje do systému IS-Sport
2. odešle v listinné podobě na adresu:
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
Obálka musí být označena slovy „Vyúčtování 2018_název programu“,
např. „Vyúčtování 2018_MŮJ KLUB“.  
Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15. 2. 2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě (rozhoduje otisk poštovního razítka).

Porada vedení MŠMT na svém 39. jednání 2. října 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o sedmou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 154 spolků.

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

VII. část schválených žádostí naleznete ZDE


Porada vedení MŠMT na svém 32. jednání 14. srpna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o šestou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 237 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

VI. část schválených žádostí naleznete ZDE

 


Porada vedení MŠMT na svém 31. jednání 31. července 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o pátou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1002 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.    

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

V. část schválených žádostí naleznete ZDE

 


Porada vedení MŠMT na svém 26. jednání 26. června 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o čtvrtou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1118 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 IV. část schválených žádostí naleznete ZDE


Upozorňujeme příjemce státní dotace z MŠMT v programu MŮJ KLUB, že je nutné si přebírat doporučenou poštu, prostřednictvím které jim bude doručeno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. Písemné Rozhodnutí obsahuje číslo Rozhodnutí a Evidenční číslo projektu, bez těchto čísel nelze dotaci vyúčtovat. 


Porada vedení MŠMT na svém 22. jednání 29. května 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o třetí část rozdělení finančních prostředků v rámci kterého bylo podpořeno 595 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

III. část schválených žádostí naleznete ZDE


Porada vedení MŠMT na svém sedmnáctém jednání 26. dubna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o druhou část rozdělení finančních prostředků v rámci kterého bylo podpořeno 546 TJ, SK.

 

Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

II. část schválených žádostí naleznete ZDE

 

 


MŠMT dnes  (3.4.2018) zveřejnilo návrh 1. části rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory na období roku 2018 - MŮJ KLUB

Upozorňujeme, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

I. část schválených žádostí naleznete ZDE

 


MŠMT  vyhlásilo nový neinvestiční program pro rok 2018. Jedná se o program „Můj klub na rok 2018“. Tento program nahradil dosud vypisované programy č. IV - údržba a provoz sportovních zařízení a č. VIII – Organizace ve sportovních klubech.

K žádosti si připravte následující povinné přílohy:

a) výpis z veřejného spolkového rejstříku (ne starší 3 měsíců),

b) aktuální úplné znění stanov,

c) potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíců),

d) výroční zpráva za předcházející rok, tj. za rok 2016 (výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích) podepsaná statutárním orgánem žadatele,

e) čestné prohlášení - bezdlužnost a rozpočtová kázeň (Příloha č. 1),

f) výpis z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti žadatele (ne starší 3 měsíců),

g) kopii dokladu prokazující vlastnictví, dlouhodobý pronájem nebo dlouhodobou bezplatnou výpůjčku sportovního zařízení v případě, že žadatel plánuje použít případnou finanční podporu na údržbu a provoz sportovního zařízení dle účelu tohoto programu,

h) jmenný seznam členů žadatele ke dni podání žádosti (žadatel k žádosti doloží jmenný seznam členů, kterými jsou děti a mládež od 6 do 23 let a uvede jejich rok narození (nikoli celé datum). Za děti a mládež od 6 do 23 let se pro účely tohoto programu považují ročníky 1995 až 2012 včetně.  

i) projekt obsahující – název projektu, popis projektu, cíle projektu, rozsah aktivit projektu, popis cílové skupiny, harmonogram projektu, předpokládané zdroje financování projektu. Minimální rozsah projektu je stanoven na 2 normostrany,

j) rozpis rozpočtu projektu na předepsaném formuláři (Příloha č. 4) – detailně rozpracovaný rozpočet, uvedené spolufinancování.

 

Přílohy a) až h) se vkládají do elektronického systému IS-SPORT ve formátu PDF či XLS jako jednotlivé soubory. Nelze vkládat samostatné stránky v jiných formátech (fotografie apod.).

Možnost dodat či opravit přílohy a) až h) je přípustná pouze 1x. Žadatel bude vyzván skrze kontaktní e-mail uvedený v systému IS-SPORT k doplnění ve stanovené lhůtě. Nedojde-li k nápravě, bude žadatel vyřazen z dotačního řízení.

Příloha i) je obsahem samotné žádosti. Její text se vypisuje přímo do pole „Obsahové vymezení“.

Příloha j) se vkládá přímo do editačního prostředí žádosti.

Neobsahuje-li žádost přílohy i) a j) již při elektronickém podání, dochází k vyřazení žadatele z dotačního řízení.

S ohledem na další technické zpracování musí být všechny části listinné podoby žádosti jednoduše sešité (ne volné listy nebo kroužková vazba).

Formulář k podání žádosti bude v systému is-sport dostupný v průběhu příštího týdne, tj. od 11.-15. prosince 2017.

 

Termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017.

 

Vyhledávání

Novinky

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 1/2023

více »

Vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022.

více »

Vyúčtování Výzev MŮJ KLUB 2022 a MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzev  Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo.

více »

Nový předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek

Předseda vlády České republiky Petr Fiala uvedl ve čtvrtek 1. prosince do funkce nového předsedu Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka, který dosud vedl Český veslařský svaz.…

více »

ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ OD NOVÉHO ROKU

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků –…

více »

Vyhodnocení sportovců okresu Náchod za rok 2022

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »
všechny novinky

Menu