Krajské dotace

 

DAR Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), se sídlem v Královéhradeckém kraji, jejichž hlavní činnost je (dle zakládacích dokumentů) oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo práce s dětmi a mládeží ve volném čase mají možnost podat si žádost o peněžní dar z Královéhradeckého kraje.

 

Výše daru:  Kč 200,-/dítě.

V příloze zasíláme výzvu, VZOR žádosti a hlavně VZOR formuláře pro seznam dětí a mládeže s ročníkem narození 2004-2016 registrovaných u žadatele ke dni podání žádosti.

Další přílohou jsou:

- kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)

- úplný výpis z evidence skutečných majitelů

Žádost se odesílá v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz ) s využitím datové schránky žadatele o dar.

 


Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Harmonogram přijímání žádostí o dotaci a rozhodnutí o poskytnutí ze dne 12.09.2022