Archiv zpráv

 

Nový Informační systém ČUS

 

Jak jste byli již informování, po patnácti letech užívání Informačního systému ČSTV přistoupila Česká unie sportu k jeho nezbytné obnově.

 

Informační systém České unie sportu, vyplývající ze stanov (čl. IV. odst. 6) a vnitřních předpisů ČUS, stanoví  tělovýchovným jednotám a sportovním klubům povinnost vést informační systém, který je naplněn úplnými a správnými daty o sdružených subjektech (TJ, SK), jejich členech (oddíly a seznam členů), sportovních zařízeních (pasport) a ekonomických údajích (finanční výkazy).

 

Data, která jsou aktuálně v informačním systému uvedena, pocházejí ze starého informačního systému ČSTV (uvedená data jsou k 31. 12. 2014), který není zcela identický s novým systémem. Proto budou v novém systému data, která bude třeba doplnit, opravit a aktualizovat.

 

Pro TJ, SK z toho vyplývá následující postup:

 

1.     vybrat zástupce TJ, SK a zaslat na OS ČUS Náchod (na@cushk.cz ; cstv.nachod@tiscali.cz )   :    Úplný název TJ/SK, Jméno, příjmení, e-mail

 

2.    na uvedený e-mail bude zasláno z Informačního systému heslo  (nahlášené údaje vkládá do Informačního systému OS ČUS Náchod, v době dovolených to nebude obratem)

 

3.   po založení správce TJ/SK ze strany OS ČUS Náchod provést kontrolu, opravu a doplnění dat  dle přiložených manuálů, poskytnutých Českou unií sportu  na stránkách  https://iscus.cz/login

 

Závazný termín pro dokončení oprav, doplnění a aktualizací je stanoven Českou unií sportu  

 

                                                               na     31. 10. 2015 


Investice 2016

 

Na stránkách MŠMT bylo uveřejněno vyhlášení podmínek pro podávání žádostí o investiční dotace na rok 2016 - informace ZDE

 

Termín předkládání žádostí je do 31.1. 2016.

 

 


Informace ke změně názvu spolků

V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do svých názvu doplnily text označující jejich právní formu (zkratka „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný spolek“), je nutné uvést tuto záležitost na pravou míru.

Je pravdou, že původně byl vládou schválen záměr, aby v rámci připravované novely občanského zákoníku, byla tato povinnost zrušena. K projednání do poslanecké sněmovny však byla novela předložena v takové podobě (sněmovní tisk č. 642/0), která se v žádné směru úpravy spolků nedotýká, a to ani, pokud jde o povinnost provést změnu názvu (předpokládaná účinnost novely ke dni 1. 7. 2016).

I nadále tedy platí, že spolky jsou povinny přizpůsobit svůj název nové právní úpravě, a to do konce roku 2015.

Výjimku stanoví §3042 NOZ, podle kterého změna názvu není povinná pouze tehdy, pokud spolek svůj název užíval dlouhodobě a tento název je pro něj příznačný a zcela nezaměnitelný. Je však třeba si uvědomit, že posouzení splnění této podmínky je zcela subjektivní, a proto může rejstříkový soud vždy dospět k názoru, že spolek tuto podmínku nesplňuje a musí si název změnit.

V rámci sportovního prostředí by bylo možné uvažovat o tom, že tuto podmínku splňují některé národní sportovní svazy a střešní sportovní organizace.

Legislativně právní odbor ČUS

 


Žádosti o státní dotace program VIII - podávají sami TJ, SK

 

v souvislosti se změnou podmínek pro předkládání žádostí o neinvestiční dotace z programu
č. VIII. – „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“, veřejně avizovanou paní ministryní, uveřejnilo MŠMT dne 13. 10. 2015 v konečné podobě Dodatek č. 1 k vyhlášenému dotačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“ a Formulář žádosti na program VIII, viz http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii.

Žadatelem o dotaci jsou výhradně SK/TJ jako spolky registrované ve spolkovém rejstříku vedeném příslušným Krajským soudem.

Z programu VIII budou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.

Formulář žádosti je ve formátu Excel. Formulář žádosti musí každá žádající TJ/SK vyplnit ve všech bodech (včetně přílohy), vytisknout a podepsat statutárním orgánem žadatele.

a) K podepsanému formuláři žádosti je nutné přiložit v písemné podobě:

b) úředně ověřené stanovy a případné jejich změny, * ( problém může nastat u stanov, které jsou již dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, které pravděpodobně nebude možné úředně ověřit – doporučujeme proto pro tyto případy stanovy vytisknout z veřejného rejstříku a následně opatřit razítkem příslušného spolku a podpisem jeho statutárního orgánu).

c) potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ - adresa: www.justice.cz,

d) úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu, *

e) v případě, že z předchozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, pak úředně ověřené usnesení Výroční členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými zástupci spolku. (zápis o volbě orgánů– jména a funkce )*

*K žádosti je nutné přiložit úředně ověřené dokumenty ne starší než 3 měsíce.

Veškeré výše uvedené dokumenty uvedené v bodech a)e), je nutné naskenovat a nahrát na CD nebo DVD.

Písemnou podepsanou žádost spolu s písemnými přílohami a CD/DVD s naskenovanými dokumenty, je nutné vložit do obálky (vždy samostatně za každou žádající TJ/SK),  a odeslat poštou na adresu MŠMT:               Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

                            odbor sportu – 50,

                            Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

 

Na obálku vlevo dole vypsat: ŽÁDOST 2016 – SPORT Program č. VIII

Na obálku vlevo nahoře uvést: žadatele – odesilatele.

 

Žádosti  jednotlivých SK/TJ je nutné předložit MŠMT nejpozději do 13. listopadu 2015.

 


 

MŠMT pozastavilo podávání žádostí program VIII

 

Dnes byla na stránkách MŠMT v sekci Dotace uveřejněna informace o pozastavení programu VIII "Organizace sportu ve sportovních klubech". K pozastavení došlo na základě rozhodnutí paní ministryně Kateřiny Valachové s tím, že nové podmínky mají být uveřejněny nejpozději v pátek 9. 10. 2015.

U programu IV "Údržba a provoz sportovních zařízení" zůstávají všechny podmínky v platnosti s tím, že žádosti uplatňované prostřednictvím ČUS, FAČR, ČSK, ČSC, ČSOS a ČJF je potřeba doručit na Okresní sdružení České unie sportu v Náchodě nejpozději 19. 10. 2015.

O dalším vývoji programu VIII Vás budeme informovat.

 


 

Žádosti o státní dotace na rok 2016

 

 

V současné době mohou TJ, SK podávat žádosti o státní dotace na rok 2016 a to v programu IV - "Údržba a provoz sportovních zařízení" a v programu VIII - "Organizace sportu ve sportovních klubech"

 

Žádosti České unii sportu,z.s., Fotbalové asociaci ČR, Českému svazu orientačních sportů, České jezdecké federaci, Českému svazu kanoistů a Českému svazu curlingu u programu IV podávají sdružené SK/TJ se všemi přílohami prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu (OS ČUS).

 

S tím, že doklady dle bodu a), d) a i)  je nutné zaslat v elektronické podobě příslušnému        OS ČUS nejpozději do 2. října 2015. 

 

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) a i), musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS ČUS – nejpozději však do 30. listopadu 2015.

 

 

VALNÁ HROMADA OS ČUS NÁCHOD

Jednání XXI. Valné hromady tělovýchovných jednot, sportovních klubů a sportovních svazů okresu Náchod,  se uskuteční

 

v pondělí  dne  25. května  2015 v 17,00 hodin

v  sále Obecního domu ve Velkém Poříčí

Program :   1. Úvod

                   2. Volba pracovního předsednictva

                   3. Schválení programu a jednacího řádu

                   4. Volba mandátové komise

                   5. Volba návrhové komise

                   6. Zpráva o činnosti a hospodaření VV OS ČUS od minulé VH

                   7. Zpráva revizní komise

                   8. Zpráva mandátové komise

                    9. Změna stanov OS ČUS Náchod

                   10. Zabezpečení činnosti a schválení rozpočtu OS ČUS Náchod

                        v roce  2015 - 2016 (včetně servisního pracoviště)

                  11. Diskuse

                  12. Schválení usnesení

                  13. Závěr

 


Sportovec okresu Náchod 2014

Jako každoročně vyhodnotí  VV OS ČUS (dříve ČSTV) v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem nejlepší  sportovce,  kolektivy  a  trenéry,   kteří  se  svými  výkony  nejvíce   zasloužili o  reprezentaci  našeho okresu.

Slavnostní    vyhlášení   nejúspěšnějších   sportovců   okresu   Náchod   za   rok  2014   se   uskuteční

v pátek    20.   března   2015  ve velkém sále Obecního domu ve Velkém Poříčí

Žádáme   Vás   proto,   abyste   věnovali   pozornost   výběru    nejlepších   sportovců   našeho  okresu za rok  2014  a  navrhovali  pouze  ty,  kteří  splňují  předepsaná  kritéria.


 

Vyúčtování státní dotace na provoz a údržbu TVZ za rok 2014

TJ, SK, které čerpaly státní příspěvek na rok 2014 jsou povinny

                                   do 31. října 2014

předložit vyúčtování státní dotace na formuláři, který TJ, SK obdržely mailem.

 

 


 

Způsob a termín podávání žádostí o dotaci MŠMT - program IV - Údržba a provoz TVZ 

 

Žádosti uplatňované prostřednictvím ČUS, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS podávají sdružené SK/TJ se všemi uvedenými přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení ČUS nejpozději do 4. září 2014

Formuláře byly zaslány všem TJ, SK okresu Náchod. 

Formuláře FAČR, ČJF, ČSOS a ČSK budou TJ, SK zaslány na vyžádání. 

 Podmínky a informace pro SK/TJ sdružené v uvedených sportovních svazech jsou uveřejněny na internetových stránkách příslušných národních sportovních svazů i ČUS.

 Odkazy  na detailní adresy stránek svazů budou umístěny na stránkách ČUS  www.cuscz.cz

 Česká unie sportu                              www.cuscz.cz

 Česká jezdecká federace                   http://www.cjf.cz

 Český svaz kanoistů                          http://www.kanoe.cz

 Český svaz orientačních sportů         http://www.orientacnisporty.cz

 Formuláře žádosti a dokumenty schválené příslušnými sportovními svazy včetně ČUS obsahují drobné odlišnosti a je proto nutné, aby SK/TJ vždy použily formuláře označené na úvodní straně názvem sportovního svazu jehož prostřednictvím žádost uplatňují.

 


 

Pozor nenechte se zmást!

 

 

Nepřesný e-mail týkající se sankce od rejstříkového soudu

 

V průběhu měsíce června obdržela řada SK a TJ přinejmenším zavádějí email týkající se povinnosti upravit stanovy organizace v souvislosti se změnou občanského zákoníku. Přestože termín 30. 6. 2014 se nevztahuje na úpravu stanov spolků, byl tento email nabízející pomoc právě s úpravou stanov cíleně rozesílán do sportovních spolků, aby vyvolal dojem, že služby a aktuální nabídka dané společnosti jsou v současné chvíli výhodné a potřebné.

 

Text emailu:

Předmět: Sankce od rejstříkového soudu

Dobrý den,

máte poslední 3 týdny na provedení změn, které Vám ukládá nový Občanský zákoník. Jistě jste za-znamenali povinnost, která v návaznosti na nový Občanský zákoník ukládá všem společnostem (s.r.o., a.s., družstva, aj.), které byly založeny před lednem 2014, aktualizovat své listiny na rejstříkovém soudě. Pokud tak neučiníte do 30.6.2014, hrozí Vám sankce ze strany soudu a případné zrušení Vaší společnosti.

Volných termínů v notářských kancelářích ubývá, již není na co čekat!

Každý klient, který využije služby, získá slevu ve výši 2 000 Kč na rekodifikaci obchodních smluv a smluvních ujednání tak, aby korespondovali s novým Občanským zákoníkem.

 

Česká unie sportu a celá síť Servisních center sportu rozšiřuje od přijetí novely zákona potřebné informace, a proto věříme, že jste se nenechali zmást.

Pro jistotu připomínáme zákonem stanovené termíny:

Úprava názvu (v minimálním rozsahu přidání zkratky z.s.) do dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2016.

Úprava stanov a zapsaných údajů do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017.

Vzor stanov vycházející z potřeb a zákonitostí fungování sportovního prostředí, který je však třeba přizpůsobit individuálním potřebám každého SK a TJ, je k dispozici v kancelářích okresních sdružení ČUS (odkaz na kontakty na webu) plnících roli SCS. Zde Vám také rádi pomohou se zápisem do spolkového rejstříku a nabídnou k tomu potřebné vzory.

Vyhledávání

Novinky

4. část rozdělení dotací MŠMT program 8

MŠMT zveřejnilo 4. záverečnou část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech…

více »

3. část rozdělení dotací MŠMT program VIII

MŠMT zveřejnilo 3. část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech Program…

více »

Vyhlášení programu MŠMT - investiční prostředky

Dobrý den,   MŠMT vyhlásilo program Státní podpory – Investiční prostředky  - veškeré informace ZDE Termín pro předkládání žádostí – do 15. 8. 2017 !!

více »

Soudy řeší nedostatky ve spolkovém rejstříku

Do 1.1.2017 již měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Všechny sdružené národní sportovní svazy a SK/TJ…

více »

2. část rozdělení dotací MŠMT program VIII

Dobrý den,   MŠMT zveřejnilo 2. část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS č. 5/2017

více »

Zveřejnění dokumentace podprogramu 133D 531

V souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sportu“) zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy…

více »

Zrušení vyhlášení státní podpory sportu v oblasti investic na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím ministryně Kateřiny Valachové ze dne 26. 5. 2017 ruší bez náhrady Vyhlášení státní podpory sportu v oblasti investic na…

více »

Sportoviště a zákaz kouření

Nový zákon č. 65/2017 Sb. přináší nové povinnosti pro provozovatelé sportovišť - provozovatel má podle § 9 cit. zákona „zákonnou“ povinnost všechna místa/prostory TVZ, kde je…

více »

1. část rozdělení dotací MŠMT program VIII

MŠMT dnes (29. 5. 2017) zveřejnilo 1. část rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve…

více »

Vyjádření předsedy ČUS

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY ČUS PO SCHŮZCE S MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ K FINANCOVÁNÍ SPORTU   Na schůzce v pondělí 15. května mě ministryně školství, mládeže a…

více »

Manuál řízení sportovního klubu

Česká unie sportu vydala publikaci nazvanou Manuál řízení sportovního klubu. Cílem této publikace je provést čtenáře základními otázkami vzniku, existence (vč. řízení) a…

více »

Stav žádostí TJ, SK v programu VIII MŠMT

Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost zkontrolujeme, tak bude stav „Formálně…

více »

ČUS k boji proti dopingu

Česká unie sportu vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci a zveřejňuje "Otevřený dopis Výkonného výboru ČUS k boji proti dopingu"  .

více »

Nová smlouva Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

Představitelé Čekého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali 31.12.2016 novou smlouvu o Pojištění trenérů a cvičitelů, která se…

více »

Nová smlouva Úrazového pojistění

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské…

více »

Finanční výkazy ČUS za rok 2016

Na stránkách Informačního systém ČUS byl zpřístupněn  formulář pro vkládání Výkazů hospodaření za rok 2016 - https://iscus.cz/login  .     Výkaz…

více »

Sportovec roku 2016

Jako každoročně vyhodnotí  VV OS ČUS v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem nejlepší  sportovce,  kolektivy  a  trenéry,   kteří …

více »

Aktualizace stavu členské základny a pasportu

TJ, SK obdržely Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k šetření o stavu majetku a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS…

více »

Spolky jsou bez poplatků

Na základě zákona č. 161/2016 Sb. ze dne 4. 5. 2016, který upravuje Zákon ČNR č. 549/1991Sb. o soudních poplatcích, jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku od…

více »

Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku

  V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví…

více »
všechny novinky