Statistika

Jako každoročně byly schváleny pokyny ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, k šetření o stavu majetku a pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních 15-ti let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Zejména nyní, kdy se připravují nové podmínky pro sport ze strany státu, jsou údaje ČUS žádané. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.   

Letošní pokyny jsou trochu jiné z hlediska termínů. Reflektují letošní vznik nového Informačního systému ČUS (IS ČUS), který pracuje v režimu on-line (data o členské základně a sportovních zařízeních v IS ČUS zobrazují okamžitý stav v reálném čase) a poskytuje lepší přístup sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším uživatelům k samostatnému nahrávání (editaci) dat. To však znamená, že veškeré zápisy nových členů a nových údajů za rok 2015 musí být ukončeny nejpozději do konce kalendářního roku, tj. o dva měsíce dříve, než obvykle. Nelze data postupně sbírat a do systému je zapsat až například v únoru (bývalý off-line IS ČUS).

Čas potřebný ke sběru statistických dat k 31. 12. 2015 je tak relativně krátký. Ale je nutné tento termín zachovat, abychom byli schopni navázat na vlastní historii. Stav v IS ČUS zaznamenaný k 31. 12. 2015 bude číslem, které bude oficiálním statistickým údajem za rok 2015. Jakékoliv změny proto vkládejte do systému bezodkladně, ne až po novém roce, jako v minulých letech.

Nově se k pokynům zařadil i pokyn ke zpracování finančních výkazů ČUS. Finanční výkazy jsou dlouhodobě zpracovávané formuláře od SK/TJ, odevzdávané do evidence Odboru vnitřní ekonomiky ČUS, a jsou zdrojem zásadních informací a slouží i jako podklad pro vyplňování údajů do žádostí o státní podporu z dotačních programů MŠMT. Pouze se do letoška vyplňovaly automaticky, nevztahoval se na ně žádný metodický pokyn, což je nyní napraveno. I nadále IS ČUS umožňuje vytisknout vyplněné finanční výkazy ve formě „státních výkazů“ a použít je jako přílohu k daňovému přiznání subjektu k dani z příjmu právnických osob.

S on-line systémem IS ČUS je spojena i nová role OS ČUS a KO ČUS, které by měly být v budoucnu především kontrolním a poradním místem pro vyplňování statistik SK a TJ a měly by pomoci klubům s přechodem na nový systém. Samozřejmě po přechodnou dobu mohou mít SK/TJ s vyplňováním dat problém, a musí se s IS ČUS seznámit. Podpůrná a pomocná role OS ČUS proto bude i nadále nezastupitelná.

Víme, že uskutečněná změna se neobejde bez potíží. V lednu 2016 bude situace sběru statistických dat ve spolupráci s OS ČUS vyhodnocena a v případě potřeby budou přijata operativní opatření tak, aby statistická data ČUS, včetně údajů z národních sportovních svazů, odpovídala co nejvíce reálné skutečnosti.

Pokyn předsedy č. 2/215 ke statistickému šetření k 31. 12. 2015

Pokyn předsedy č. 3/2015 k aktualizaci údajů pasportu k 31. 12. 2015

Pokyn předsedy č. 4/2015 k aktualizaci finančních výkazů za rok 2015

Nový Informační systém

Informační systém České unie sportu, vyplývající ze stanov (čl. IV. odst. 6) a vnitřních předpisů…

Zobrazit

Statistika 2015

  Evidenční číslo Název TJ/SK Počet fyzických osob  Počet…

Zobrazit

Statistika 2016

Evidenční číslo            ČUS …

Zobrazit

Vyhledávání

Novinky

Stav žádostí TJ, SK v programu VIII MŠMT

Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost zkontrolujeme, tak bude stav „Formálně…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS č. 3/2017  

více »

ČUS k boji proti dopingu

Česká unie sportu vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci a zveřejňuje "Otevřený dopis Výkonného výboru ČUS k boji proti dopingu"  .

více »

Nová smlouva Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

Představitelé Čekého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali 31.12.2016 novou smlouvu o Pojištění trenérů a cvičitelů, která se…

více »

Nová smlouva Úrazového pojistění

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské…

více »

Finanční výkazy ČUS za rok 2016

Na stránkách Informačního systém ČUS byl zpřístupněn  formulář pro vkládání Výkazů hospodaření za rok 2016 - https://iscus.cz/login  .     Výkaz…

více »

PF 2017

Hodně zdraví a štěstí v roce 2017 přeje VV OS ČUS Náchod       

více »

Sportovec roku 2016

Jako každoročně vyhodnotí  VV OS ČUS v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem nejlepší  sportovce,  kolektivy  a  trenéry,   kteří …

více »

Aktualizace stavu členské základny a pasportu

TJ, SK obdržely Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k šetření o stavu majetku a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS…

více »

Spolky jsou bez poplatků

Na základě zákona č. 161/2016 Sb. ze dne 4. 5. 2016, který upravuje Zákon ČNR č. 549/1991Sb. o soudních poplatcích, jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku od…

více »

Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku

  V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví…

více »

Informace ke změně názvu spolků

 V návaznosti na množící se názory, že již nebude třeba, aby si spolky do svých názvu doplnily text označující jejich právní formu (zkratka „z.s.“, text „spolek“ či „zapsaný…

více »
všechny novinky