MŮJ KLUB

 

 

Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2018
 
Podrobné pokyny obsahuje MANUÁL
 
Vyúčtování obsahuje následující povinné dokumenty:
1. Vyúčtování dotace za rok 2018  
b) Příloha č. 1 Přehled zdrojů financování projektu
c) Příloha č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek dle programu
d) Příloha č. 3 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
4. Výsledovka včetně transakcí ve výši rozpočtu předloženého v Tabulce č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek (v případě velkého objemu celkového souboru lze při nahrávání do IS-Sport rozdělit do více souborů)
 
Každý výše uvedený dokument doporučujeme v IS-Sport nahrát jako samostatný soubor pdf (ne ve formátu jpg).
 
Upozorňuji, že vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport.
 
Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1. 12. 2018.
 
Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které žadatel
1. nahraje do systému IS-Sport
2. odešle v listinné podobě na adresu:
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
Obálka musí být označena slovy „Vyúčtování 2018_název programu“,
např. „Vyúčtování 2018_MŮJ KLUB“.  
Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15. 2. 2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě (rozhoduje otisk poštovního razítka).

Porada vedení MŠMT na svém 39. jednání 2. října 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o sedmou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 154 spolků.

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

VII. část schválených žádostí naleznete ZDE


Porada vedení MŠMT na svém 32. jednání 14. srpna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o šestou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 237 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

VI. část schválených žádostí naleznete ZDE

 


Porada vedení MŠMT na svém 31. jednání 31. července 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o pátou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1002 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.    

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

V. část schválených žádostí naleznete ZDE

 


Porada vedení MŠMT na svém 26. jednání 26. června 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o čtvrtou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1118 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 IV. část schválených žádostí naleznete ZDE


Upozorňujeme příjemce státní dotace z MŠMT v programu MŮJ KLUB, že je nutné si přebírat doporučenou poštu, prostřednictvím které jim bude doručeno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. Písemné Rozhodnutí obsahuje číslo Rozhodnutí a Evidenční číslo projektu, bez těchto čísel nelze dotaci vyúčtovat. 


Porada vedení MŠMT na svém 22. jednání 29. května 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o třetí část rozdělení finančních prostředků v rámci kterého bylo podpořeno 595 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

III. část schválených žádostí naleznete ZDE


Porada vedení MŠMT na svém sedmnáctém jednání 26. dubna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o druhou část rozdělení finančních prostředků v rámci kterého bylo podpořeno 546 TJ, SK.

 

Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.   

MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

II. část schválených žádostí naleznete ZDE

 

 


MŠMT dnes  (3.4.2018) zveřejnilo návrh 1. části rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory na období roku 2018 - MŮJ KLUB

Upozorňujeme, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

I. část schválených žádostí naleznete ZDE

 


MŠMT  vyhlásilo nový neinvestiční program pro rok 2018. Jedná se o program „Můj klub na rok 2018“. Tento program nahradil dosud vypisované programy č. IV - údržba a provoz sportovních zařízení a č. VIII – Organizace ve sportovních klubech.

K žádosti si připravte následující povinné přílohy:

a) výpis z veřejného spolkového rejstříku (ne starší 3 měsíců),

b) aktuální úplné znění stanov,

c) potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší 3 měsíců),

d) výroční zpráva za předcházející rok, tj. za rok 2016 (výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích) podepsaná statutárním orgánem žadatele,

e) čestné prohlášení - bezdlužnost a rozpočtová kázeň (Příloha č. 1),

f) výpis z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti žadatele (ne starší 3 měsíců),

g) kopii dokladu prokazující vlastnictví, dlouhodobý pronájem nebo dlouhodobou bezplatnou výpůjčku sportovního zařízení v případě, že žadatel plánuje použít případnou finanční podporu na údržbu a provoz sportovního zařízení dle účelu tohoto programu,

h) jmenný seznam členů žadatele ke dni podání žádosti (žadatel k žádosti doloží jmenný seznam členů, kterými jsou děti a mládež od 6 do 23 let a uvede jejich rok narození (nikoli celé datum). Za děti a mládež od 6 do 23 let se pro účely tohoto programu považují ročníky 1995 až 2012 včetně.  

i) projekt obsahující – název projektu, popis projektu, cíle projektu, rozsah aktivit projektu, popis cílové skupiny, harmonogram projektu, předpokládané zdroje financování projektu. Minimální rozsah projektu je stanoven na 2 normostrany,

j) rozpis rozpočtu projektu na předepsaném formuláři (Příloha č. 4) – detailně rozpracovaný rozpočet, uvedené spolufinancování.

 

Přílohy a) až h) se vkládají do elektronického systému IS-SPORT ve formátu PDF či XLS jako jednotlivé soubory. Nelze vkládat samostatné stránky v jiných formátech (fotografie apod.).

Možnost dodat či opravit přílohy a) až h) je přípustná pouze 1x. Žadatel bude vyzván skrze kontaktní e-mail uvedený v systému IS-SPORT k doplnění ve stanovené lhůtě. Nedojde-li k nápravě, bude žadatel vyřazen z dotačního řízení.

Příloha i) je obsahem samotné žádosti. Její text se vypisuje přímo do pole „Obsahové vymezení“.

Příloha j) se vkládá přímo do editačního prostředí žádosti.

Neobsahuje-li žádost přílohy i) a j) již při elektronickém podání, dochází k vyřazení žadatele z dotačního řízení.

S ohledem na další technické zpracování musí být všechny části listinné podoby žádosti jednoduše sešité (ne volné listy nebo kroužková vazba).

Formulář k podání žádosti bude v systému is-sport dostupný v průběhu příštího týdne, tj. od 11.-15. prosince 2017.

 

Termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017.

 

Vyhledávání

Novinky

Aktualizovaný seznam dotací MŮJ KLUB 2019

MŠMT zveřejnilo zaktualizovaný seznam odeslaných dotací k 30. 7. 2019 z programu MŮJ KLUB 2019

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2019

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2019

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 5/2019

více »

XXIII. Valná hromada OS ČUS Náchod

V souladu se stanovami Okresního sdružení České unie sportu Náchod, z.s. se uskutečnila XXIII. Valná hromada OS ČUS Náchod, v pondělí 27. května 2019 v 17,00 hod. …

více »

Aktualizace v oblasti ochrany osobních údajů

Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) se sešli se zástupci ČUS, jako největší sportovní organizace v ČR, za účelem sjednocení nejasných výkladů v rámci agendy…

více »

Zápisy ve spolkovém rejstříku a doplnění sbírky listin

Upozorňujeme sdružené spolky, aby si zkontrolovaly zápisy ve spolkovém rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik a případné nedostat­ky zde odstranily.   Další…

více »

Vyhodnocení sportovců okresu Náchod za rok 2018

Jako každoročně vyhodnotil  Výkonný výbor Okresního sdružení ČUS v Náchodě ve spolupráci s Náchodským deníkem nejlepší  sportovce,  kolektivy  a  trenéry,…

více »

Nové úrazové pojištění sportovců

Od 1. 2. 2019 platí pro celé sportovní prostředí ČR nová úrazová pojistka s Pojišťovnou VZP, a.s. - č. poj. smlouvy 1310001770     Všechny subjekty…

více »

Projekt Sport v okolí

Organizované i neorganizované nábory členů do sportovních klubů - každoroční opakující se záležitost zejména začátku školního roku ale také jarních měsíců. Jak dát na vědomí…

více »

Soudy řeší nedostatky ve spolkovém rejstříku

Do 1.1.2017 již měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní úpravě. Všechny sdružené národní sportovní svazy a SK/TJ…

více »

Sportoviště a zákaz kouření

Nový zákon č. 65/2017 Sb. přináší nové povinnosti pro provozovatelé sportovišť - provozovatel má podle § 9 cit. zákona „zákonnou“ povinnost všechna místa/prostory TVZ, kde je…

více »

Manuál řízení sportovního klubu

Česká unie sportu vydala publikaci nazvanou Manuál řízení sportovního klubu. Cílem této publikace je provést čtenáře základními otázkami vzniku, existence (vč. řízení) a…

více »
všechny novinky