Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu „COVID-SPORT“

 

Dotační program podpory sportovních organizací postižených pandemií koronaviru má tři tématické okruhy, které jsou zaměřeny na udržení sportovní infrastruktury, podporu organizátorů neuskutečněných sportovních akcí a kompenzaci pro krátkodobé nájemce sportovních zařízení, které byly na základě vládních nařízení uzavřené. Dotační program má alokaci 1 000 000 000 Kč.

LHŮTY

Lhůta pro podávání žádostí je jen jedna – od 15. 6.  do 31. 8. 2020. 

Žádost je podávána prostřednictvím elektronického formuláře na internetové stránce covidsport.cz po předchozí registraci.

Termín pro předložení vyúčtování a finančního vypořádání je do 15.2.2021, NSA si pro kontrolu vypořádání definovala v programu interní lhůtu 16.2.-31.3.2021.

PODMÍNKY POUŽITÍ DOTACE

Dotace musí být použita na náklady prokazatelně vzniklé v období, na které je dotace poskytnuta. V případě provozu či nájmu sportovních zařízení se jedná o měsíce březen, duben a květen 2020. U sportovních akcí se jedná o náklady související se zrušenou/odloženou událostí, která se měla konat v období březen až červenec 2020 a byla zrušena/odložena nejpozději v květnu 2020.

Oprávněným žadatelem jsou neziskové sportovní organizace – spolky, pobočné spolky apod., jejichž hlavní předmět činnosti je v oblasti sportu (doplňkové podmínky se liší podle jednotlivých oblastí podpory).

Podmínkou akceptace žádosti je – stejně jako u předchozích dotační programů MŠMT – zapsání žadatele v Rejstříku sportu a zákaz duplicitní úhrady stejných nákladů z různých veřejných dotací. Údaje v žádosti musí být v souladu s Veřejným rejstříkem, jinak je žadatel povinen doložit dané skutečnosti jiným způsobem a bude vyzván ke zjednání nápravy.

Podává se pouze jedna žádost a žadatel může žádat na všechny oblasti podpory, které se ho týkají. Dotace může činit maximálně 50% celkových způsobilých nákladů souvisejících se žádanou oblastí podpory. Výpočet výše dotace bude proveden na základě žadatelem předloženého rozpočtu v žádosti a poskytnutá dotace může být maximálně ve výši 10 000 000 Kč v každé oblasti podpory.

Ve všech oblastech podpory není možné uplatnit jako způsobilý náklad úhradu nájemného za sportoviště v případě, kdy je žadatel spřízněnou osobou s pronajímatelem.

Dotace musí být vždy řádně podložena prvotními účetními doklady uhrazenými nejpozději do 31. 12. 2020.

OBLAST PODPORY A – PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Podpora je určena pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení minimálně od 1.1.2019, které jsou postiženy negativními dopady nouzového stavu spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Způsobilé náklady související přímo s provozem sportoviště za období podpory jsou energie, dlouhodobý nájem (včetně nájmu věcí movitých), pohonné hmoty, spotřební materiál, pojištění, výdaje za nezbytné provozní služby a osobní náklady na zaměstnance aktivně zajišťujících nezbytný provoz (do částky 50 tis. Kč měsíčně, u DPP/DPČ je zároveň limit 300 Kč/hod.).

OBLAST PODPORY B – ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ

Druhá oblast je určena pro sportovní organizace organizující či spolu-organizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti ji zrušit, odložit či omezit.

Způsobilými náklady jsou marně vynaložené náklady vzniklé v letech 2019-2020 a přímo související se zrušenou/odloženou sportovní akcí, zejména se jedná o povinný poplatek pořadatele sportovnímu svazu, náklady na ubytování, stravování, regeneraci, zdravotní a technický servis akce, nájem prostor, pojištění, cestovné a náklady na dopravu, marketingové náklady (max. 25% ze způsobilých nákladů), spotřební materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a u zcela zrušených akcí také osobní náklady členů realizačního týmu. O marně vynaložené náklady se jedná pouze v případě, že tyto nelze využít pro jinou či odloženou akci a nebyly již refundovány či odpuštěny.

OBLAST PODPORY C – NÁJEM SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Třetí kategorie je určena pro sportovní organizace, které musely uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

Způsobilým nákladem je nájemné za krátkodobé užívání sportovního zařízení dle nájemní smlouvy. Nesmí se jednat o nájemné na jednorázové akce a nájemní smlouva musí trvat minimálně od 1.1.2020. Výše dotace je stejně jako u předchozích oblastí podpory 50% způsobilých nákladů za současného splnění následujících podmínek:

pronajímatel poskytne nájemci slevu 30% z ceny nájemného na období podpory (doloženo potvrzením od nájemce, fakturou na nižší nájemné, dobropisem či podobným dokladem),

žadatel uhradí alespoň 50% nájemného způsobem a v termínu obvyklém dle nájemní smlouvy (v případě dohody o odložení platby však musí dojít k úhradě nejpozději den před podáním žádosti).

V případě sportovního zařízení v převážném majetku státu činí výše podpory 80 % za splnění podmínky, že žadatel uhradí 80 % z ceny nájemného z období podpory v termínu obvyklém či alespoň den před podáním žádosti.

Kompletní znění Výzvy „COVID-SPORT“ naleznete ZDE.

 

Zdroj: ptupraha.cz

Obrázky

Vyhledávání

Novinky

Připravuje se program COVID Sport 2

   

více »

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s …

více »

Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS

více »

Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace!

Ověřte si prohlašované skutečnosti na úřadech. Sankce mohou být vážné     Předně je potřeba zdůraznit, že nezáleží na tom, zda čestně prohlašující věděl o tom…

více »

Letní vlna rozvolňování protiepidemických opatření

více »

Úspěšní žadatelé v programu MŠMT MŮJ KLUB 2020

více »

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

více »

Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta ZDROJ: ČTK AUTOR: Kateřina Šulová

více »

Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu „COVID-SPORT“

více »

Valná hromada KHUS 25.6. 2020

 

více »

Vláda schválila program COVID – Sport

více »

SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU - JEDNA Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE

více »

Postup spolku při nemožnosti konání volební valné hromady (Novelizováno)

více »

Leták ministerstva zdravotnictví

 

více »

Kompletní složení poradního orgánu NSA – Národní rady pro sport

více »

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 města Hradec Králové

                                           

více »

Nově nás najdete i na facebooku!!

více »
všechny novinky

Menu