Otázky a odpovědi "Provoz a údržba 2021"

 

 

Od 30.11.2020 je možné podávat žádosti o dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení v rámci Výzvy NSA č. 8. Tato Výzva je určena provozovatelům sportovních zařízení, kteří mají právní formu spolku, pobočného spolku, ústavu či obecně prospěšné společnosti.

OBECNÉ DOTAZY

1. Účelem Výzvy je podpora organizací, které provozují sportovní zařízení celoročně. Mohu do žádosti zahrnout také sportovní zařízení, které je provozováno sezónně?

ANO, do žádosti je možné zahrnout i sezónní provoz sportovních zařízení, jako jsou např. bazény, zimní stadiony či tenisové kurty bez zakrytí přetlakovou halou. Takové provozy nelze považovat za jednorázové či příležitostné, takže splňují podmínky bodu 2.2. Výzvy.

2. Účelem Výzvy je nejen podpora provozu sportovního zařízení, ale také technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem. Jaké stroje a zařízení je možné do žádosti zahrnout?

Do žádosti je možné zahrnout údržbu, opravy a provoz např. roleb na úpravu ledových ploch, traktorů a sekaček na úpravu travnatých povrchů nebo plynových kotlů apod.

3. Co se rozumí pod pojmem „sportovní zařízení“?

Jedná se o objekt, pozemek, vodní plochu, budovu či jejich soubor (tedy nemovitosti) sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportovní činnosti. Sportovním zařízením nejsou míněna auta (v případě motoristického sportu), letadla či koně (v případě jezdeckého sportu). Náklady na údržbu aut, letadel a koní (např. krmivo) nelze zahrnout do žádosti.

DOTAZY KE ZPŮSOBILÝM NÁKLADŮM

1. Do žádosti NELZE zahrnout výdaje, jejichž výsledkem je technické zhodnocení. Lze nějak jednoduše poznat, co je opravou (údržbou, provozem) a co technickým zhodnocením?

Oprava znamená výměnu původního za nové při zachování funkčnosti a technických parametrů, příp. uvedení do původního stavu. Příkladem výdajů na opravy a udržování budov mohou být výdaje podle § 24 Zákona o dani z příjmu, jako např. oprava fasády, oken a dveří (stejných rozměrů a vlastností), opravy podlah, výměna elektrického rozvodu bez změny technických parametrů.

Naopak technickým zhodnocením se rozumí výdaje na nástavby, přístavby a stavební úpravy (rekonstrukce a modernizace) podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Při technickém zhodnocení dochází ke změně funkčnosti objektu (u nemovitosti) nebo použitelnosti (u věci movité), nebo dochází ke změně stavebně-dispoziční, k instalaci či zabudování nových prvků, změně technických parametrů apod. Příkladem technického zhodnocení může být koupě a montáž nového elektroměru s větším počtem jističů, výměna kotle za výkonnější (nebo na jiný druh paliva), zvětšení oken, výměna starých dveří za nové s bezpečnostní úpravou atd.

Problematika správného posouzení technického zhodnocení a oprav je složitá. Každopádně je třeba zdůraznit, že důkazní břemeno ve věci oprav a technického zhodnocení je vždy výhradně na straně poplatníka / příjemce dotace.

2. Do žádosti o dotaci z Výzvy „Můj klub 2021“ jsme uváděli roční náklady na činnost celé sportovní organizace vč. nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení za rok 2019. Bude částka uplatňovaných provozních nákladů shodná s touto částkou?

Ve většině případů NE, protože částka celkových provozních nákladů uváděná v otázce č. 15 v žádosti o dotaci z Výzvy „Můj klub 2021“ vychází z účetnictví a může obsahovat i nezpůsobilé výdaje (viz stanovení částky uplatňovaných nákladů dále).

3. Pro stanovení částky uplatňovaných nákladů bude žadatel vycházet z celkové výše skutečně vynaložených nákladů za rok 2019. Jak bychom měli postupovat při stanovení této částky?

Ideálně je potřeba mít k dispozici podrobný přehled nákladů/výdajů na provoz, údržbu a opravy sportovního zařízení za rok 2019. Celkové provozní náklady je potřeba snížit o nezpůsobilé náklady, jako např. vybavení drobným hmotným majetkem, jehož hodnota je rovna nebo nižší než 40.000 Kč, ale doba použitelnosti je delší než jeden rok. Z výdajů za rok 2019 je tedy potřeba odstranit náklady na pořízení sekaček, lajnovaček, osobní náklady přesahující povolený limit (50 tis. Kč/osoba a měsíc u HPP, 300 Kč/hod. u DPP a DPČ) a další nezpůsobilé náklady. Upravené provozní náklady za rok 2019 určují maximální částku uplatněných provozních nákladů.

Pro případnou kontrolu DOPORUČUJEME uschovat podklad, jak jste se dopracovali k částce uplatňovaných (způsobilých) nákladů za rok 2019, které určují maximální horní hranici pro rozpočet nákladů na rok 2021.

4. Jak máme postupovat při stanovení částky uplatněných provozních nákladů v případě, že je náš klub provozovatel sportovního zařízení od 1.4.2019?

V případě, že nejste provozovatelem sportovního zařízení po celý rok 2019, budete vycházet z průměrné měsíční výše skutečně vynaložených nákladů za dobu dosavadního řádného provozu. V praxi to znamená, že je potřeba zjistit si náklady na provoz sportovního zařízení za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019. Tyto náklady/výdaje – stejně jako ostatní žadatelé – „očistíte“ o nezpůsobilé výdaje. Pak si z účetnictví vygenerujete vynaložené náklady na provoz sportovního zařízení za leden až listopad 2020 s tím, že za ŘÁDNÝ PROVOZ lze považovat pouze měsíce, kdy nebyl provoz sportovišť ovlivněn nouzovým stavem a vládními nařízeními souvisejícími s pandemií COVID-19. Sečtete náklady za 9 měsíců roku 2019 a příslušný počet měsíců roku 2020. Výsledek vydělíte celkovým počtem měsíců dosavadního řádného provozu. Průměrnou měsíční částku je potřeba vynásobit 12, abyste došli k ročním průměrným nákladům na provoz sportovního zařízení.

OTÁZKY K ŽÁDOSTI A PŘÍLOHÁM

1. Do žádosti se na stránce „Oblasti podpory“ musí uvést počet sportovních zařízení, na které bude žadatel čerpat dotaci. Jak máme určit tento počet?

V případě, že provozujete jeden sportovní areál, tzn. sportovní zařízení na jedné adrese, bude počet sportovních zařízení = 1, a to bez ohledu na to, zda se jedná o sportovní areál multifunkční (tzn. sestávající např. ze 2 fotbalových hřišť, 10 tenisových kurtů a budovy tělocvičny), nebo sportovní areál složený pouze z jednoho hřiště. Stejně budete postupovat i při vyčíslení předpokládaných nákladů v přílohové tabulce – na list s názvem „Sportoviště 1“ uvedete náklady na provoz sportovního zařízení/areálu nacházejícího se na jedné adrese. Jinak řečeno, pokud v žádosti uvedete počet sportovních zařízení 1, budete mít v přílohové tabulce vyplněn pouze list s názvem „Sportoviště 1“.

2. Jaké náklady máme uvést do tabulky „Přehled předpokládaných nákladů sportovišť“, která je povinnou přílohou žádosti?

Do tabulky budou žadatelé uvádět předpokládané způsobilé náklady na provoz a údržbu sportovního zařízení v roce 2021 s tím, že celková hodnota způsobilých nákladů NESMÍ PŘEKROČIT STANOVENOU ČÁSTKU UPLATNĚNÝCH (ZPŮSOBILÝCH) NÁKLADŮ ZA ROK 2019, resp. za dosavadní řádný provoz v případě, že organizace začala provozovat sportovní zařízení až v průběhu roku 2019 (nejpozději k 1.1.2020). Předpokládané náklady na rok 2021 by měly být sníženy (nikdy ne zvýšeny) v případě, že je možné předpokládat snížení nákladů/výdajů v následujícím období např. v důsledku přechodu na úspornější technologie, zateplení, snížení počtu zaměstnanců atd.

3. Znamená to tedy, že pokud náš klub stanovil částku uplatněných (způsobilých) nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení za rok 2019 ve výši 300.000 Kč v určitém členění, nemusíme toto členění dle jednotlivých nákladových položek použít i v případě stanovení předpokládaných nákladů na rok 2021?

Ano, částka nákladů za rok 2019 určuje pouze horní hranici nákladů, kterou nesmíte v rozpočtu v žádosti o dotaci na rok 2021 překročit. Rozložení částky mezi jednotlivé nákladové položky (energie, nájemné, pojistné, osobní náklady atd.) se může v roce 2021 lišit od skutečnosti roku 2019.

4. Je předložený rozpočet předpokládaných nákladů na rok 2021 z hlediska struktury nákladů závazný?

Předkládaný rozpočet nákladů na rok 2021 uvedený v žádosti není z hlediska struktury nákladů závazný, tzn. pokud si naplánujete energie za 200.000 Kč a osobní náklady za 100.000 Kč a nakonec vyúčtujete dotaci částkou 150.000 Kč za energie a částkou 150.000 Kč, bude to v pořádku.

5. Je potřeba doložit výpis z katastru nemovitostí, příp. doložit smluvní vztah k provozovanému sportovnímu zařízení?

Ano, přestože to není uvedeno ve Výzvě, NSA požaduje vložit výpis z katastru nemovitostí, příp. nájemní smlouvu mezi „Ostatní přílohy“. V případě, že tak žadatel o dotaci neučiní, nebude to považováno za vadu žádosti. Žadatel o dotaci bude dodatečně vyzván pracovníky NSA k předložení těchto dokumentů.

6. V části „Přehled výdajů“ v žádosti uvádíme celkové náklady, celkové způsobilé náklady a požadovanou částku dotace. Z čeho vycházíme? Pochopili jsme to správně, že celkové náklady a celkové způsobilé náklady se budou rovnat?

Při uvádění částek vycházíte z listu č. 1 „CELKOVÝ SOUHRN“ v tabulce „Přehled předpokládaných nákladů sportovišť“. ANO, celkové náklady a celkové způsobilé náklady se budou rovnat. Po vyplnění částky požadované dotace můžete kliknout na červené tlačítko „Přepočítat výši dotace“, aby systém zkontroloval, zda jste nezadali chybnou částku.

7. Jaké údaje máme uvést v části „Otázky“ v žádosti?

V případě, že jste v části „Oblasti podpory“ uvedli počet sportovních zařízení = 1 a v přílohové tabulce s náklady jste uvedli údaje pouze na listu „Sportoviště 1“, budete uvádět údaje pouze jednou. V případě, že máte více sportovních zařízení (tzn. sportovních areálů nacházejících se na různých adresách), budete za každé sportoviště (tedy za každý list z přílohové tabulky) uvádět údaje samostatně. Další sportoviště přidáváte pomocí zeleného tlačítka se znaménkem plus.

Vyplníte název sportoviště a celkové způsobilé náklady za rok 2019 (údaj vycházející z účetnictví upravený/snížený o nezpůsobilé náklady). Do třetího řádku vyplníte údaj z listu „Sportoviště 1“ z tabulky „Přehled předpokládaných nákladů sportovišť“ (buňka B15). V případě, že jste neprovedli snížení předpokládaných nákladů na rok 2021, budou částky v řádku č. 2 a 3 stejné. Do řádku č. 4 opět vyplníte údaj z listu „Sportoviště 1“ z tabulky „Přehled předpokládaných nákladů sportovišť“ (buňka C15). Dále je potřeba doplnit údaje o případných jiných dotacích čerpaných na provoz a údržbu sportovních zařízení.

 

Zdroj: ptupraha.cz