Obecné informace

Povinnost zveřejňování účetních výkazů za rok 2018

 

Nezapomeňte na povinnost zveřejnit spolkovou účetní závěrku u rejstříkového soudu do konce kalendářního roku. Tento závazek mají od roku 2016 se zpětnou platností až k roku 2014 všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se po změně občanského zákoníku staly spolky.

Účetní závěrku za rok 2017 je potřeba zveřejnit do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku (podle stanov spolku), nejpozději však do konce následujícího roku (to v případě, pokud by se například nesešel nejvyšší orgán a účetní závěrka by se zveřejňovala jako procedurálně neschválená). Z toho plyne, že závěrka za rok 2017 musí být zveřejněna ve Sbírce listin nejpozději do konce prosince 2018.

Účetní závěrka za rok 2018 musí být zveřejněna ve Sbírce listin nejpozději do konce prosince 2019.

Závěrky za léta 2014-2016 by spolky měly mít již zveřejněné.

Právnické osoby, které nejsou podle zákona povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem (což jest drtivá většina sportovních klubů, jednot i svazů), mohou sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku ve zjednodušeném (zkráceném) rozsahu. V plném rozsahu sestavují a zveřejňují účetní závěrku subjekty, které mají podle zákona povinnost si účetní závěrku nechat ověřit auditorem. Tyto subjekty musí zveřejňovat také výroční zprávu.

Forma a obsah účetní závěrky vychází primárně ze zákona o účetnictví. Zjednodušeně se dá říci, že její neoddělitelnou součástí je rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha, pokud zákon nestanoví jinak. Spolky vedoucí jednoduché účetnictví mají povinnost sestavovat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.

JAK NA TO?

Zaslání poštou nebo osobní doručení:

Účetní závěrku nahrajete na CD nebo DVD a spolu s průvodním dopisem ji zašlete doporučeně (nebo osobně zanesete) příslušnému rejstříkovému soudu podle sídla svého spolku.

 

Hradecké TJ/SK odesílají účetní závěrky na tuto adresu:

Krajský soud v Hradci Králové

Spolkový rejstřík

Československé armády 218/57

500 03  Hradec Králové

 

Průvodní dopis musí obsahovat údaje pro identifikaci spolku (název, sídlo, IČ a spisovou značku) a doprovodný text. Dopis musí být podepsán statutárním zástupcem, který je oprávněn za spolek jednat (vhodné bude uvést také celé jméno a příjmení a funkci zástupce). Podpis na průvodním dopise nemusí být úředně ověřen.

Pozn.: v případě osobního doručování účetní závěrky je vhodné mít 2 pare průvodního dopisu – jedno pare zůstane u příslušného rejstříkového soudu, druhé potvrzené pare obdrží spolek.

Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudům zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím datové schránky spolku – není nutný elektronický podpis,
  2. e-mailem na elektronickou adresu podatelny soudu
  3. prostřednictvím online podání do Sbírky listin 
  4. prostřednictvím webové aplikace ePodatelna na webu justice.cz 
  5. Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW (spolu s průvodním dopisem)

 

Pozn.: VŠECHNY VÝKAZY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY I PŘÍLOHA K ZÁVĚRCE BUDOU ULOŽENY V 1 PDF 

  • Vzor průvodního dopisu k doplnění naleznete v příloze – nutno vybrat jednu variantu (podpis nemusí být úředně ověřen).

POZOR - termín pro uložení uzávěrky za rok 2018 je nejpozději do 31. prosince 2019.

Menu