Usnesení z okresní valné hromady Unie sportu Jičínska 24.1.2022

Valná hromada, která se sešla v pondělí 24. ledna 2022 v Jičíně, zvolila

pracovní komise (mandátovou, volební a návrhovou), zvolila pracovní

předsednictvo a určila řídícího jednání.

 

Na závěr jednání přijala následující usnesení

 

1. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA   S C H V A L U J E   :

    a) zprávu o činnosti Unie sportu Jičínska za uplynulé volební období

    b) zprávu o hospodaření Unie sportu Jičínska za roky 2020 a 2021

    c) provizorní rozpočet Unie sportu Jičínska na rok 2022

   

2. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  B E R E   N A   V Ě D O M Í :

    a) zprávu revizní komise Unie sportu Jičínska za uplynulé období

 

3. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  V O L Í  :

     a) předsedu Unie sportu Jičínska Josefa Antoše

     a) 8 členů výkonného výboru Unie sportu Jičínska a to Zbyňka

         Bouzka, Vladimíra Finka, Petra Hankeho, Vlastimila Jenčka,

         Zbyňka Maternu, Miroslava Noska, Jaroslavu Sádlovou a

         Bohuslava Šmiku

     b) 3 členy revizní komise a to Miladu Bártovou, Vendulu Chrtkovou

          a Martinu Říhovou

 

4. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  U K L Á D Á  :

    a) výkonnému výboru Unie sportu Jičínska zapsat údaje z dnešní

         volební valné hromady do registru krajského soudu v Hradci

        Králové

    b) tělovýchovným jednotám a sportovním klubům okresu Jičín zpra-

        covat do 31. ledna 2022 změny ve statistice členské základny

        TJ/SK a pasportu TJ/SK, do 30. dubna 2022 vložit účetní uzávěrku

    c) tělovýchovným jednotám a sportovním klubům okresu Jičín řídit

        se ve své činnosti usnesením valné hromady Unie sportu Jičínska

    b) výkonnému výboru projednat na nejbližším jednání Unie sportu

        Jičínska všechny připomínky vznesené na dnešním jednání,

        zvolit místopředsedu a hospodáře USJ a jmenovat členy sekreta-

        riátu USJ