Aktuální vládní nařízení ve vztahu ke sportu (aktualizováno 16.2.)!

 

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 02. 2021 č. 126 (dále jen „Usnesení 126“), č. 127 (dále jen „Usnesení 127“) a č. 139 (dále jen „Usnesení 139“) sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Usnesením vlády ze dne 14. 02. 2021 č. 125 byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na toto usnesení pak byla vydána série krizových opatření.

 Na základě Usnesení 127 došlo s účinností ode dne 15. 02. 2021 do 00:00 hod. do dne 28. 02. 2021 do 23:59 hod. k zákazu volného pohybu osob, přičemž ve ke sportu pak opětovně došlo k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a ostatní sportovní činnosti v přírodě, parku či na venkovních sportovištích v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů jedné domácnosti).

Dle čl. II Usnesení 127 je tedy zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami. Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže ze strany Ministerstva zdravotnictví;

Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích;

Současně se pak dle čl. III Usnesení 127 nařizuje:

omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II tohoto usnesení (viz předchozí odstavec),

omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

členů domácnosti,

zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport),

osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport),

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

 

Nově pak Usnesení 127 umožňuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,

osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

  

Závěry:

Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.

 

Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.

 

Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

 

Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

 

Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 127 lze konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).

 

Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.

 

Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Usnesení 139.

Obrázky

Menu