Rejstřík sportovců MŠMT

Technická odstávka Rejstříku sportu od středy 27. května   

Dne 1. června 2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu. Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od středy 27. května 12:00 hod. do neděle 31. května 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec.

Od 1. června 2020 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz. Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.

 


Aktualizace ze dne 25. 3. 2020

Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č.178/2019 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.  Ve znění pozdějších předpisů. Účinnost zákona č.178/2019 Sb. byl dán 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákona, tj. od 31. 7. 2019

 

Základní změnou je, že s účinností od 31. 7. 2019 jsou oprávněny, a především povinny provádět veškeré záznamy do rejstříku pouze sportovní organizace (kluby, oddíly, TJ).

Toto je zásadní změna, neboť ještě vloni do rejstříku byly oprávněny provádět za sdružené sportovní organizace „střešní organizace“ – u TJ, SK sdružených v ČUS toto bylo provedeno.

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení naleznete na stránce   https://rejstriksportu.msmt.cz/

Sportovní organizace, které chtějí zapisovat údaje o sportovcích a trenérech do Rejstříku sportu MŠMT, si musí stáhnout novou verzi souboru CSV, kterou najdou na internetové stránce https://rejstriksportu.msmt.cz/user/struktura-csv

 

Poslední verze MANUÁLU a další přílohy: http://www.cushk.cz/na/news/rejstrik-sportu-msmt-1649/

 

POZOR:

  •  při registraci je nutné stáhnout formulář PDF žádosti – zasílá se na MŠMT !!

  • pro získání většiny údajů využijte IS ČUS – pozor na řazení hlavně u jména a příjmení

  • zkontrolujte hlavně mládež – se seznamem zaslaným se žádostí na MŠMT

  • rodné číslo se uvádí bez lomítka (v xls  můžete použít např. najít x nahradit)

  • obsah jednotlivých položek naleznete v přiložené struktuře souboru

  • před vložením do rejstříku je nutné uložit v CSV (textový soubor s oddělovači) – postup v manuálu na str. 141. 7. 2018 bude spuštěn informačním systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské kluby ČUS se nebudou muset samostatně registrovat za předpokladu, že mají v IS ČUS potřebné údaje.

Co je Rejstřík?

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. ustanovil povinnost vzniku Rejstříku sportovců, sportovních organizací a zařízení. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení zmíněných údajů všech sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu. Rejstřík sportovců bude neveřejný, veřejně přístupné budou pouze údaje o počtu sportovců a trenérů evidovaných v zapsané sportovní organizaci a seznam zapsaných sportovních zařízení. Zavedení rejstříku má za cíl posílit statistické informace ze sportovního prostředí, jak je obvyklé u jiných oblastí, kde dochází k distribuci veřejných zdrojů, což by mělo vést ke zvyšování transparentnosti při rozdělování dotací.

Povinnosti sportovních organizací

Podporu sportu ze státních dotací tak budou v budoucnu moci získat pouze ty sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které budou mít v Rejstříku kompletně vyplněné údaje. Sportovní svazy a další organizace sdružující TJ/SK mají povinnost se registrovat nejpozději do 31.12.2018, ostatní sportovní organizace (TJ/SK) jsou povinny zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 30.6.2019. Podmínkou vytvoření uživatelského účtu, prostřednictvím kterého budou uživatelé zapisovat informace do Rejstříku, bude podání žádosti prostřednictvím datové schránky.

Správnost údajů sportovců a trenérů jako je jméno, příjmení, datum narození, adrese trvalého pobytu a státní občanství, bude MŠMT kontrolovat podle základního registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby musí záznamu v základním registru obyvatel MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i adresa trvalého pobytu. Především formátu, ve kterém jsou v evidencích svazů vedeny adresy členů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost – správnost dat před datem zápisu do Rejstříku je doporučeno zkontrolovat podle RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Výhody pro členy ČUS

Vedení ČUS si uvědomuje, že registrace v Rejstříku MŠMT, které by mělo předcházet podání žádosti prostřednictvím datové schránky, je pro množství klubů vysokou administrativní zátěží. To by vytvořilo další překážku mezi reálnou prací trenérů s mládeží a veřejným financováním sportu. ČUS jako organizace sdružující další sportovní organizace má sama povinnost se do Rejstříku zaregistrovat a nahrát přehled svých členských klubů včetně dostupných informací o jejich členské základně.

Na základě faktu, že tímto způsobem může předat MŠMT informace o všech sedmi tisících členských spolcích, zahájilo vedení ČUS diskusi s úředníky ministerstva. Po několikaměsíčních jednáních došlo s MŠMT k dohodě, jenž má usnadnit členským klubům práci a uchránit je od povinnosti založit si datovou schránku. Informace do Rejstříku sportovců budou – za předpokladu aktuálnosti a správnosti informací – převzaty z Informačního systému ČUS. Členským klubům ČUS tedy stačí mít aktuální data uvnitř IS ČUS a vyhnou se tak povinnosti založit si datovou schránku, samostatně se přihlašovat do Rejstříku a odesílat tam svá data.

Již na základně Pokynů předsedy ČUS jsou členské kluby povinny každý rok aktualizovat svou členskou základnu a informace o pasportu sportovních zařízení. V těchto dnech probíhá kontrola současného stavu databáze IS ČUS, na jejímž základě budou jednotlivé kluby postupně kontaktovány s výzvou k odstranění nedostatků.

Autor: Z podkladů článku PTU a Zpravodaje ČUS 5/2018

Vyhledávání

Novinky

Přehled vyplacených dotací MŮJ KLUB 2020

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2020.

více »

Letní vlna rozvolňování protiepidemických opatření

Od 1. července 2020 budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2020

více »

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti

V návaznosti na četné dotazy členských subjektů níže předkládáme stanovisko ve věci pořádání letních sportovních akcí pro děti (soustředění apod.) v návaznosti na…

více »

Upozornění k programu MŮJ KLUB 2019

Upozorňujeme TJ, SK, které získaly státní dotaci v programu MŮJ KLUB z MŠMT v roce 2019 na povinnost z Rozhodnutí – do 30. června 2020 vložit do https://is-sport…

více »

Zápis do evidence údajů o skutečných majitelích

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby čeká "Zápis do evidence údajů o skutečných majitelích do neveřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti" Nová povinnost, jejíž splnění…

více »

Program podpory sportovních organizací "COVID-Sport"

Národní sportovní agentura zveřejnila VÝZVU 1/2020 Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“ Podrobné informace naleznete…

více »

Postup spolku při nemožnosti konání valné hromady

Důležitá informace pro TJ, SK, kterým končí mandát statutárního orgánu !! Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období.   

více »

Aktuální informace ve Spolkovém rejstříku

Na základě Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. vyplývá sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a sportovním svazům, které mají právní…

více »

Sportoviště a zákaz kouření

Nový zákon č. 65/2017 Sb. přináší nové povinnosti pro provozovatelé sportovišť - provozovatel má podle § 9 cit. zákona „zákonnou“ povinnost všechna místa/prostory TVZ, kde je…

více »
všechny novinky