Zápis a usnesení z valné hromady 5.11.2013

 1. Valná hromada (dále jen VH ) byla zahájena v 16,15 hod. panem Jiřím Pavlíčkem, předsedou organizace. Přivítal hosty, předsedkyni KH KO ČUS paní Hanu Kopeckou, krajského manažera SCS pana Jaroslava Šmída a předsedu SK magistrátu města Hradce Králové pana Ladislava Škorpila. Valná hromada se konala v aule Fakulty informatiky a managmentu Univerzity HradecKrálové.
 2. Delegáti VH zvolili jednomyslně pracovní předsednictvo, které plnilo funkci návrhové komise, řízením VH byl pověřen pan Luboš Hodný.Předsedou zvolené návrhové komise byl pan Martin Zbořil.Předsedou zvolené mandátové komise byl pan František Pluhař. Pořízením zápisu byla bez volby pověřena tajemnice paní Milena Fridrichová.
 3. Delegáti schválili jednomyslně program a jednací řád VH.
 4. Po zprávě o činnosti organizace za období od poslední VH v roce 2010, následovala zpráva mandátové komise, která potvrdila, že VH je usnášeníschopná. Z pozvaných 169 delegátů sdružených sportovních klubů, tělovýchovných jednot a sportovních svazů bylo přítomno 109, což je 64,5%. Dle článku IV. stanov organizace je VH usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
 5. Nedovaly další zprávy dle schváleného programu VH:
 6. Dle schváleného programu VH vyhlásil řídící VH pan Luboš Hodný diskusi ke všem projednávaným bodům.
 7. Delegáti se v diskusních příspěvcích zaměřili především na předloženou úpravu stanov a názvu organizace, předložili návrhy, které byly zapracovány do souboru usnesení. Dále je zajímal dopad novely občanského zákoníku od 1. 1. 2014 na občanská sdružení, nutnost úprav jejich vlastních stanov, úhrady poplatků OSA, INTEGRAM, úrazového pojištění a zaměření činnosti SCS. Všechny dotazy byly zodpovězeny členy výkonného výboru, poté byla diskuse ukončena.
 8. Soubor usnesení předložil delegátům VH pan Martin Zbořil. Vyhlášeno hlasování o celém souboru usnesení, schváleno jednomyslně všemi 109 delegáty, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.
 9. Návrh novely stanov organizace včetně změny názvu přednesl pan Luboš ;Hodný, delegáti ho obdrželi k připomínkování v elektronické podobě s časovým předstihem.
 10. Soubor usnesení VH je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
 11. Závěr
 • Valnou hromadu ukončil v 17,50 hod. pan Jiří Pavlíček, předseda organizace.

Zapsala: Milena Fridrichová, tajemnice organizace

Správnost zápisu ověřil: Ing. Jiří Pavlíček, předseda organizace

 

Soubor usnesení valné hromady Okresní organizace ČSTV Hradec Králové konané 5. listopadu 2013

Usnesení č. I/1 - ke zprávě o činnosti organizace od VH 1. 6. 2010

 • valná hromada schvaluje zprávu o činnosti Okresní organizace ČSTV Hradec Králové od VH 1. 6. 2010

Usnesení č. I/2 - k informaci o závěrech 28. VH ČSTV

 • valná hromada bere na vědomí informaci o jednání a závěrech 28. VH ČSTV 27. 4. 2013 v Nymburce

Usnesení č. I/3 - ke zprávě o hospodaření OO ČSTV Hradec Králové za rok 2012

 • valná hromada schvaluje plnění rozpočtového provizoria OO ČSTV Hradec Králové za rok 2012

Usnesení č. I/4 - ke zprávě revizní komise

 • valná hromada schvaluje zprávu revizní komise ke zprávě o hospodaření OO ČSTV Hradec Králové za rok 2012

Usnesení č. I/5 – k předložené novele stanov včetně změny názvu organizace

 • valná hromada schvaluje předloženou změnu stanov organizace včetně změny názvu na Královéhradeckou unii sportu s následujícími opravami a ukládá výkonnému výboru provést příslušné kroky k provedení registrace změny stanov u MV ČR

Usnesení č. I/6 - k návrhu rozpočtového provizoria na rok 2013

 • valná hromada schvaluje rozpočtové provizorium OO ČSTV Hradec Králové na rok 2013

Usnesení č. I/7

 • valná hromada pověřuje stávající výkonný výbor přípravou volební valné hromady v roce 2014

Usnesení byla přijata všemi delegáty, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Ing. Martin Zbořil, předseda návrhové komise

Vyhledávání

Novinky

Rozdělení státního rozpočtu pro sport-Program VIII

Neinvestiční dotace na rok 2017 PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

více »

Naděje královéhradeckého sportu 2016

Ve středu 8. února 2017 se v sále Filharmonie Hradec Králové uskutečnilo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů v kategorii mládeže.Slavnostního večera se…

více »

Nejúspěšnější sportovec roku 2016

Neúspěšnějším sportovcem Hradce Králové roku 2016 se stal judista Judoclubu Hradec Králové  Pavel Petřikov. Výsledky ankety vyhlášené na galavečeru v sále Filharmonie dne 1.2…

více »

POVINNOST zveřejňování účetních výkazů.......

POVINNOST zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o…

více »

Projekt ČUS Sportuj s námi

Česká unie sportu připravila projekt na podporu sportování široké veřejnosti ČUS SPORTUJ S NÁMI. Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních…

více »
všechny novinky

Menu