Od 25. května bude možné pořádat akce až pro 300 osob!

 

ROUŠKY, ROZESTUPY A SPORT OD 25.5.2020

Ministerstvo zdravotnictví tento týden zveřejnilo mimořádná opatření, která budou regulovat sportovní činnost i po konci poslední etapy rozvolňování 25. května. Sportovních akcí se může účastnit až 300 osob, sportovci nemusejí mít roušky a na všech sportovištích bude opět umožněno používat v zázemí šatny a sprchy.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo několik mimořádných opatření, která platí od pondělí 25.5. 2020 do odvolání a úzce se dotýkají sportovního prostředí. I přes urychlení uvolňování protiepidemických opatření některá hlavní pravidla zůstávají, jelikož podle důvodové zprávy MZČR by možné náhlé uvolnění přijatých opatření mohlo mít nedozírné následky a v krajním případě vést až k úplnému zmaření příznivých výsledků, které byly v boji s onemocněním COVID-19 v České republice dosud dosaženy.

ROUŠKY A ROZESTUPY

Obecně: Na základě mimořádného opatření MZDR 15757/2020-18 se od 25.5. 2020 již při pobytu venku nemusí nosit ochranné prostředky úst a nosu, pokud se osoby k sobě nepřiblíží na méně jak dva metry. Povinnost nosit roušky zůstává ve všech vnitřních prostorech staveb a v prostředcích veřejné dopravy.

Sport: Opatření MZDR 20588/2020-2 uděluje výjimku z nošení roušek sportovcům v době organizovaného tréninku nebo zápasu bez ohledu na to, zda cvičení probíhá venku či uvnitř. Stejně tak mají organizovaní sportovci další výjimku – nemusí mezi sebou dodržovat vzdálenost 2 metry, ta ovšem musí zůstat mezi nimi a ostatními (necvičícími) osobami.

Na vnitřním i vnějším sportovišti se může nacházet ve stejném čase dohromady nejvýše 300 osob, stejné omezení platí také pro sportovní akce. Nadále platí, že mezi nesportujícími osobami, s výjimkou členů domácnosti, by měl být zachováván odstup nejméně 2 metry. Při konání hromadných akcí stejně jako při tréninku musí být na sportovišti k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a po skončení tréninku nebo zápasu se všechny použité cvičební pomůcky musí pravidelně dezinfikovat.

VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ

Vyjma samotného tréninku musí všichni zúčastnění nosit uvnitř budovy ochranu dýchacích cest. Provozovatelé jsou povinni omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit. Pravidelná dezinfekce je jedním ze základních pilířů protivirových opatření, a proto se vnitřním sportovišti musí:

zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým sportovcem,

průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

zajistit dezinfekci rukou pro personál i příchozí účastníky,

sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,

zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,

ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,

zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,

průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),

zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,

instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Bazény a sauny mají vlastní rozsáhlá opatření popsaná v témže ministerském opatření. Zároveň pokud se na sportovišti vyskytuje provozovna stravovacích služeb, musí respektovat stejná omezení jako každá restaurace (mít otevřeno jen od 6:00 do 23:00, zajistit dvoumetrové rozestupy, poskytnout zákazníkům dezinfekci na ruce a pravidelně po nich dezinfikovat kliky, stoly a další místa).

Česká komora fitness vydala k novým opatřením aktualizovaný Manuál pro otevření provozu fitness center od 25.5., ve kterém je možné nalézt doporučení a rady aplikovatelné i na provoz jiných vnitřních sportovišť.

 

Zdroj: ptupraha.cz

 

Obrázky

Menu