MŠMT: MŮJ KLUB 2018 vyúčtování

Při vyúčtování postupujte dle Manuálu MŠMT, vyplňte všechny přílohy, nezapomeňte na výsledovku střediska dotace MŠMT, vše nahrejte do IS-sport MŠMT a v požadovaném rozsahu v tištěné podobě zašlete poštou na adresu MŠMT.

 

Kompletní informace k vyúčtování naleznete přímo zde. 

 
Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které žadatel
1. nahraje do systému IS-Sport
2. odešle v listinné podobě na adresu:
 
                                               Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
                                               Karmelitská 529/5
                                               118 12 Praha 1 – Malá Strana
 
Obálka musí být označena slovy „Vyúčtování 2018_název programu“,
např. „Vyúčtování 2018_MŮJ KLUB“.
 
Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15.2.2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě (rozhoduje otisk poštovního razítka)!
 
Vyúčtování obsahuje následující povinné dokumenty:
 
1. Vyúčtování dotace za rok 2018
     a) Úvodní strana (Vyúčtování příspěvku za rok 2018)
     b) Příloha č. 1 Přehled zdrojů financování projektu
     c) Příloha č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek dle programu
     d) Příloha č. 3 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
 
2. Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech
3. Závěrečná zpráva (komentář)
4. Výsledovka včetně transakcí ve výši rozpočtu předloženého v Tabulce č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek (v případě velkého objemu celkového souboru lze při nahrávání do IS-Sport rozdělit do více souborů)

Menu